1. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคลชัย ศรีเนตร
2.เด็กชาย นันทภพ สิงวะราช
1.นางสาว สุพัตร่า ศรีจันทร์นวน
2.นาง นัทยา อัศวภูมิ
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิญา จันทกาญจน์
2.เด็กหญิง อรธิดา แซ่ซิ่น
1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
2.นาง นัทยา อัศวภูมิ
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
2.เด็กหญิง สุชาวดี ไชยบุญเรือง
3.เด็กหญิง พรทิพา วันสุข
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรินภา ตัดโท
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทการ ขนอ่อน
2.เด็กชาย สุพจน์ กลมพันธ์
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
2.เด็กหญิง ชนน์นิภา อ่อนทรวง
3.เด็กชาย ธนวันต์ พวงจันทร์
4.เด็กชาย รัตนากร คุ้มแก้ว
5.เด็กหญิง อรจิรา พรมแดง
6.เด็กหญิง ปานตะวัน ศรีเดช
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย เสงี่ยม หนูนวล
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จินดาหรา กะไรมเณ
2.เด็กหญิง สุภารัตน์ หาญชัย
3.เด็กหญิง อภิญญา อินทร์ชื่น
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
2. โรงเรียนชนะใช้กิจการ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาณัติ ธนูทอง
2.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
3.เด็กหญิง พรนภา นวนแย้ม
1.นาย แผน โสดาโคตร
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมจิรา แสงเพ็ชร
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
4. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตน์ติญาณี ยอดสิงห์
2.เด็กหญิง รวิภา วันศรี
3.เด็กหญิง เมธาวี ศิลาคำ
1.นาง ปุณยนุช ยวนใจ
2.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัฐธิชา นราวงษ์
2.เด็กหญิง วนิชยา ระม้าย
3.เด็กหญิง มานิตา สะเทือน
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
2.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ผดุงศักดิ์ จันทร์สมุด
2.เด็กชาย นนทกร นิลเพ็ชร
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
5. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ แสงสิงห์
2.เด็กชาย สาธิต อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
1.นาง ลัคนา คณากรณ์
2.นาง วาสนา ริตตา
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัศมี โพธิหนองใฮ
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
0709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวุฒ กายชาติ
2.เด็กหญิง สิวิมล จินดาชาติ
3.เด็กหญิง ปนัดดา ประสานทอง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
0284 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ พลสี
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
0081 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สัตะพันธ์
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชฎาพร บุตรมณี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ จิตสม
3.เด็กหญิง อัจฉราวดี เปล่งปลั่ง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัญญา พาภักดี
1.นาง สนิท อาจกล้า
6. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0097 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญนำ ขุมเงิน
1.นาง สุจิตร นามบุตร
0757 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อมรเทพ หาญกลาง
2.เด็กชาย กำชัย สมประเสริฐ
3.เด็กชาย กัลตินันท์ จรรยากรณ์
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาง สุจิตร นามบุตร
0755 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรายุทธ บรรเทา
2.เด็กชาย สิทธิโชค คำแสงดี
3.เด็กชาย พชร แสนใหม่
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
0250 หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร วงษ์อนันต์
2.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โมระอรรถ
3.เด็กชาย กฤษดา แพงทรัพย์
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
0243 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวิชชา สืบสอน
2.เด็กชาย กลทีป์ ตาศรี
3.เด็กชาย ศิรวิทย์ เชิดสูงเนิน
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาง สุจิตร นามบุตร
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลลนา กำลังดี
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไอลัดดา มีแววแสง
1.นาง อาทิตยา ยี่สุ่น
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ ป้องป้าน
2.เด็กหญิง วรัทยา ดารา
3.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โมระอรรถ
4.เด็กหญิง สุกัญญา บุญมานันท์
5.เด็กหญิง กชกร วัตตะกุมาร
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
0185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ เทียนอ่อน
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ โชว์สูงเนิน
3.เด็กหญิง วรรณา คำพะทา
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชิตา ศรีน้ำอ้อม
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศรีน้ำอ้อม
3.เด็กชาย ธนกร แสวงนาม
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รจนา มูลตระกูล
2.เด็กหญิง ชนิภรณ์ อักษรศรี
3.เด็กหญิง ธันยกานต์ อำพันธ์
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
7. โรงเรียนบ้านจานเลียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร ลำภา
2.เด็กชาย ดุลยุตม์ วงศ์วรรณา
3.เด็กชาย ปรเมศทร์ ธรรมสกุล
4.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ก้านเรือง
5.เด็กชาย เบญจิมินทร์ เคอร์ชอ
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ จิราอ่อน
2.เด็กหญิง นิชาวรรณ เขาภูเขียว
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อทิตยา ธรรมเจริญ
2.เด็กหญิง นันทิดา บัวงาม
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2.นาย พงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ
0226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา จันทร์อิน
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ ภาสดา
3.เด็กชาย สุรเดช มูลคำ
1.นาง บรรจง พิลาภา
2.นางสาว ปราณี มิพันธ์
0052 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรางทอฝัน พวงพันธ์
1.นางสาว กรติกา มูลคำ
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติพงษ์ รัตพันธ์
2.เด็กชาย จิราวุฒิ เถาว์คำ
1.นาย ประกิต งามวิไล
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พลอยประดับ กันตรง
1.นาง บรรจง พิลาภา
8. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา แทนคำ
2.เด็กหญิง นิตติยา ยอดศรี
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
2.นาย ทองดี ชื่นตา
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทริกา ครองยุทธ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราวรรณ วระพุฒ
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง วิจิตรา ธานี
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัทยา จำปารัตน์
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา เรืองเดช
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สโรชา ยอดสิงห์
2.เด็กหญิง สุนิษา สมเพ็ชร
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติมา อินชื่น
2.เด็กหญิง นุชนาถ นวนคำ
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ ถุงจันทร์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จีรศักดิ์ โภคพันธ์
1.นางสาว ชมภู่ ศรีรักษา
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมสัน วันอังคาร
2.เด็กชาย ชาญณรงค์ เกตุพงษ์
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
9. โรงเรียนบ้านชำม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชลสิทธิ์ ขันธวัตร
2.เด็กหญิง จิรัตน์ติกาล พะวัง
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ วันตุ้ม
4.เด็กหญิง ชญาภา สายสมบัติ
5.เด็กหญิง สุนิษา บุญเกิด
6.เด็กหญิง พิยดา ทองคำบุตร
7.เด็กชาย อนุวัฒน์ ทองละมุล
8.เด็กหญิง ปวีณ์นุช ขานทรัพย์
9.เด็กชาย ธีรพล แก้วหลวง
10.เด็กชาย นิพนธ์ สีเทา
11.เด็กชาย พงศ์กร บุญเพ็ง
12.เด็กชาย อธิปไตย วามะเกษ
13.เด็กชาย ธนากร มวลสุข
14.เด็กหญิง ศิริวิมล เจริญสว่าง
15.เด็กชาย อภิศักดิ์ คำประเสริฐ
1.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
2.นาย ชูสกุล คำขาว
3.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
4.นางสาว ประไพจิตร ชมภู
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัณฑิรา ถิระโคตร
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนัญชิตา ปิ่นคล้าย
2.เด็กหญิง ภัณฑิรา นะวะคำ
3.เด็กหญิง มัลลิกา ธารา
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนวรรธน์ พิมพ์จันทร์
2.เด็กชาย อชิตพล บุญขันธ์
3.เด็กชาย ฐาปกรณ์ ต้นงอ
4.เด็กชาย นวพล วรรณจู
5.เด็กชาย จักรินทร์ เชื่อชัย
6.เด็กชาย สิทธิพล จันทิพย์
1.นาย ชูสกุล คำขาว
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
3.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา เกษี
2.เด็กหญิง วรัญญา ขรรค์แก้ว
3.เด็กชาย นัฑณาวี วงสุริ
1.นาง อิสรีย์ ชาวนา
2.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรโชติ เทียนทอง
2.เด็กชาย ปรเมธ คำมุงคุล
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คำแน่น
1.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
2.นาง อิสรีย์ ชาวนา
10. โรงเรียนบ้านโดนอาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิสระ หวนคนึง
2.เด็กชาย อาวุธ คมไสย
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วิพันธ์
1.นางสาว สิริกร ประจันทร์
0287 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
2.เด็กหญิง อัมภิกา ดาราศาสตร์
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อ่วยกลาง
4.เด็กหญิง ต่ายฤทัย วรรณพงษ์
5.เด็กหญิง อชิรญา สมจิตร
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สาธิต อโนพันธ์
1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
0108 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง ปิยาพัชร เจดีย์
3.เด็กหญิง ลดาวัลย์ กุมภาวงค์
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว เสาวนีย์ เจริญรัตน์
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อิติกานต์ อัตพงษ์
2.เด็กหญิง นภัทรา วิลา
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วีรมล ขมหวาน
2.เด็กหญิง นันฐณาวดี หวนคนึง
3.เด็กหญิง ศิรินภา เก่งมนตรี
1.นาง ดารณี กองสิน
2.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
93.2
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญธิดา วิลา
2.เด็กหญิง ปนัดดา วันเจริญ
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองแกะ
4.เด็กหญิง นันทิยา กึ่งวงษ์
5.เด็กหญิง ชลธร พงษ์อ่อน
1.นาง พรทิพย์ สอนสา
2.นาง บุญเรือน จันทร์พลงาม
0171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วคำ
2.เด็กหญิง กรนิภา แก้วไพรวัลย์
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรเดช แก่นจันทร์
2.เด็กหญิง ศจิษฐา หวลคนึง
1.นาง ภานิชา อัมภรัตน์
11. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ ชื่นตา
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
12. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0601 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กวีวัฒน์ คูณสุข
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ ทองอ่อน
3.เด็กชาย ทวิ ปัญชาติ
4.เด็กชาย มนัชการณ์ เทียบเปรียบ
5.เด็กชาย วรากรณ์ แก้ววะดี
6.เด็กชาย วีรศักดิ์ เจ๊กมุง
7.เด็กชาย อนุพัฒน์ รัตพันธ์
8.เด็กชาย วัชรพล วงษ์ทอง
9.เด็กชาย ตะวัน ศรีสวย
10.เด็กหญิง ภัทราวดี วันทรัพย์
11.เด็กหญิง สุนิสา รักดวง
12.เด็กหญิง อินทิรา โภคพันธ์
13.เด็กชาย จักรีวงศ์ หอมคำ
14.เด็กชาย เดชนรินทร์ ยอดสิงห์
15.เด็กชาย พชร สัตพันธ์
16.เด็กชาย สนธยา วันศรี
17.เด็กชาย ปกรณ์ มีพันธ์
18.เด็กชาย ยศพัทธ์ ยงย้อย
19.เด็กหญิง เดือนฉาย ศิลาคำ
20.เด็กหญิง ปาริชาติ เต็มสุข
21.เด็กชาย ปริวัติ ลาพันธ์
22.เด็กชาย พิพัฒน์ ปานประชาติ
23.เด็กชาย พีระพัฒน์ ยุพา
24.เด็กชาย อนุสรณ์ ช่วงชัย
25.เด็กชาย ไตรเพชร เศรษฐเจริญสุข
26.เด็กชาย สมศักดิ์ ลันดา
27.เด็กหญิง อารีรัตน์ ใจดี
28.เด็กชาย ศตวรรธ ปานประชาติ
29.เด็กชาย พินิจ ชาดทอง
30.เด็กชาย ลือชา วันศรี
31.เด็กชาย สายฟ้า ระกำ
32.เด็กชาย อนุพงษ์ เชื้อเมฆ
33.เด็กชาย ศุภวัฒน์ อัตพงค์
34.เด็กหญิง จันจิรา ศรีชัย
35.เด็กหญิง จริยา คะหาวงศ์
36.เด็กหญิง ธาราทิพย์ ประชา
37.เด็กหญิง ศิริบูรณ์ คะนวล
38.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
39.เด็กชาย ปริญญา สังฆวุฒิ
40.เด็กชาย ฤทธิพร คงเพชร
1.นาย โกสิต คุณสม
2.นาง วงรัตน์ ดีนันท์
3.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
4.นาย สีไพ ศิลบุตร
5.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
6.นาง กรวรรณ นามวงษ์
7.นาง บุญสิตา พิมาทัย
8.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ สุโสภา
2.เด็กหญิง นิติยา รสชาติ
3.เด็กหญิง วรรณิภา ชูคำ
4.เด็กหญิง วรรณิสา มีพันธ์
5.เด็กหญิง สุภาวดี เต่าทอง
1.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
2.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลี หอมคำ
1.นาย - -
0399 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิสมัย สนิท
2.เด็กหญิง วีรวรรณ ไผ่เรือง
3.เด็กหญิง อภัสรา หลวงเดช
4.เด็กหญิง อรินทรา ปานประชาติ
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คุมมินทร์
6.เด็กหญิง อารีรัตน์ วงษ์ทอง
7.เด็กหญิง นาถทิวา หวนคนึง
8.เด็กหญิง ศุทธินี หลวงเดช
9.เด็กหญิง อรสา ระกำ
10.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศิลาคำ
11.เด็กหญิง เกวลี หอมคำ
12.เด็กหญิง กิติมา ลาพันธ์
13.เด็กหญิง สุดารัตน์ ขันติ
14.เด็กหญิง จติรัฎฐาธิป อ่อนดี
15.เด็กหญิง กรวิภา วันศรี
16.เด็กหญิง เจนจิรา วิเศษ
1.นาย โกสิต คุณสม
2.นาง วงรัตน์ ดีนันท์
3.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจนจิรา วิเศษ
2.เด็กหญิง กรวิภา วันศรี
3.เด็กหญิง จติรัฎฐาธิป อ่อนดี
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
2.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไชยสงเมือง
2.เด็กหญิง ศศิวิมล ขุนชัย
3.เด็กหญิง ปิยธิดา เนขุนทด
1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธิ์
2.นาง กันยารัตน์ จันทเสน
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ระกำ
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรัญญา ดารุณิกรณ์
2.เด็กหญิง ดวงพร อ่อนทรวง
1.นาง กรวรรณ นามวงษ์
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรัญญา ครองเมือง
1.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ บรรพศิลป์
1.นาง กันยารัตน์ จันทเสน
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรจิรา ภักพวง
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ โภคพันธ์
3.เด็กชาย อิศรานุวัฒน์ กระเสียร
1.นาง นางวิไลวรรณ หอนตะคุ
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปริญญา สังฆวุฒิ
1.นาย โกสิต คุณสม
0177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรีย์พร อินใย
2.เด็กชาย อรุณ มีพันธ์
3.เด็กชาย กิตติ ยอดย้อย
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนายุทธ หาญชัย
1.นาย โกสิต คุณสม
13. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14. โรงเรียนบ้านโนนเปือย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0026 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญจลักษ์ ไชยขันตรี
2.เด็กชาย อัษฐากร แสงงาม
3.เด็กชาย อัษฐาพร แสงงาม
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง นารีรัตน์ พานทอง
0135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมเพชร นามโคตร
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ชอบกล้า
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
15. โรงเรียนบ้านปะทาย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วโรชา ดีดวงพันธ์
1.นาง อรทัย กองสิน
16. โรงเรียนบ้านผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0337 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุพิณ ปิยะมาต
2.เด็กหญิง จิรภิญญา กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิด
4.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงห์
5.เด็กหญิง ลธิตา วันพุฒ
6.เด็กชาย เมธพนธ์ อะโนนาม
7.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ มณีรัตน์
8.เด็กชาย บูรพา นิโรรัมย์
9.เด็กชาย วิทวัฒน์ เจริญตาม
10.เด็กชาย ศราวุฒิ พุดทา
11.เด็กหญิง เกศราภรณ์ มณีรัตน์
12.เด็กหญิง ปาฑิตา บัวแย้ม
13.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทองคำ
14.เด็กหญิง รัชดา ทะโท
15.เด็กหญิง สุภาภรณ์ ภักพวง
16.เด็กหญิง วรรณวิไล สีสวย
17.เด็กชาย นัทธพงศ์ แสงอุ่น
18.เด็กชาย ธนวัฒน์ ยอดจารย์
19.เด็กชาย ชนะพล สิมหล้า
20.เด็กชาย ปฐพี พันธ์ยา
21.เด็กชาย พิพัฒน์ ศิลาคำ
22.เด็กหญิง จิราภรณ์ ยอดพูน
23.เด็กหญิง ชัญญานุช นิเดชชัย
24.เด็กหญิง สุภคมัย จันเภา
25.เด็กชาย ธนิสร แสงอรุณ
26.เด็กชาย ปรเมศร์ ประสาร
27.เด็กชาย ฉัตรเมธี บุญพา
28.เด็กชาย ณัฐกร ขวัญยืน
29.เด็กชาย ธนยศ แก้วโพธิ์
30.เด็กชาย อำนวย ขวัญยืน
31.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ดาวเรือง
32.เด็กชาย พรรณิภา วันเจริญ
33.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ยอดพูน
34.เด็กหญิง ศิริวรรณ วันพุฒ
35.เด็กหญิง สุพรรษา สังฆวุฒิ
36.เด็กชาย จิรัฐติกุล มูลมะราช
37.เด็กชาย ประกาศิต วะลุนธรรม
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นาง ระวีวรรณ แแวดี
3.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
4.นาย ประมวล อินอักษร
5.นาย บัวผัน กุลบุตร
6.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
7.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
8.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิติยา ถุงทรัพย์
2.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ หงษ์สุวรรณ
3.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาศศรี
1.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชิต อ่อนทรวง
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรหมเพชร หอมคำ
2.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
3.เด็กชาย ทองพิทักษ์ ยอดโพธิ์
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ มณีรัตน์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
3.เด็กชาย จักรพงษ์ พันธ์ยา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีบุรี
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
0084 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญญานี วรรณทุมมา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
0104 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสนา วงษ์กะสาร
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย การันต์ เรืองทวี
2.เด็กชาย จิรัสชัย เทพรัตน์
3.เด็กชาย พงศ์ศิริ ศิลาคำ
4.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
5.เด็กชาย จักรพงษ์ พันธ์ยา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
17. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิชานันท์ วงศ์ฝ่ายแดง
2.เด็กหญิง สุวรรณา ดัดสันเทียะ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
2.นางสาว สังวาลย์ นามแดง
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นริตา คูณสุข
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตพล มีพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทธาริณี ปานประชาติ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภราดร ปานประชาติ
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
0034 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลิสา ปานประชาติ
2.เด็กหญิง อรวี ปานประชาติ
3.เด็กหญิง สุดาพร กายะชาติ
1.นาง นางจินตนา นุริตานนท์
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรวรรณ ปานประชาติ
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เมินดี
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
0068 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ ครองพันธ์
2.เด็กหญิง พิชชาภา อ่อนหอม
3.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
2.เด็กหญิง ปนัดดา ผาสุข
3.เด็กหญิง ศรีสุวรรณสร เนียมกลิ่น
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
0277 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์ศิริพร บุญเรือง
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภควัฒน์ คำสำราญ
2.เด็กหญิง กานต์สินี ครองเมือง
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิยะดา ครองพันธ์
2.เด็กหญิง กมลวรรณ ถุงจันทร์
3.เด็กหญิง เกตยุราพร สัตะพันธ์
4.เด็กหญิง อารีรัตน์ นิวาส
5.เด็กหญิง ชุติกานต์ คาทวงค์
6.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
1.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
2.นาง ทศมาส สำโรง
3.นาง นันท์นภัทร สมาพงษ์
18. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ทิพวรรณ์ เสนาพันธ์
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า ประชา
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
0236 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติธารา จันขะ
1.นางสาว เกษรา นวนชื่น
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองแกะ
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรายุทธ กาญจนชาติ
2.เด็กชาย จิรายุทธ กองแก้ว
3.เด็กชาย ประวัติ อัตพงษ์
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว ณัฐริยา จันทร์ทัย
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพิมล ศรีสุข
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา อ่อนทรวง
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
0655 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ถ้วนครบ
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
19. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โชติกา กันทอง
1.นางสาว อณิษฐา ค่อมบุญ
0213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคลชัย แทนหอม
2.เด็กชาย ชัยรัตน์ โสช้าง
1.นาย คณิต ธรรมทวี
2.นาย อิทธิพล ทองเพชร
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา ทาหาร
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
20. โรงเรียนบ้านสามเส้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร สิงขร
2.เด็กชาย วรปัญญา ศรีภักดี
3.เด็กหญิง อภิชา จันทร์นวน
1.นางสาว สวนิต บุญลี
2.นางสาว นันทนา นาคคำ
0169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริยากร นาคคำ
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ นาคคำ
3.เด็กหญิง อริศรา เทียนเพ็ชร
4.เด็กหญิง ดาริกา แสงสุวรรณ
5.เด็กหญิง จิราภา คำเรือง
6.เด็กหญิง นันทิชา ขันตี
7.เด็กหญิง มณีวรรณ ทองมณี
8.เด็กหญิง ปิยะพร จันทร์ดาสาย
9.เด็กหญิง สุทธิดา อาจภักดี
10.เด็กหญิง กฤษติยานี วรรณพฤกษ์
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
3.นางสาว สรชา ป้องวิชัย
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิดา จิตรบรรเทิง
2.เด็กหญิง ประพิชญา เสียงเสนาะ
3.เด็กชาย ธารธาดา โพธิ์สาจันทร์
1.นาย เฉลียว ศิริพันธ์
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรากูล นาคคำ
1.นางสาว สรชา ป้องวิชัย
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัณณธร รัตนะมงคล
1.นาง ศุภานัน เหลืองงาม
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชไมพร ศรีโยธา
2.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ น้ำยอง
3.เด็กหญิง รุ่งฤดี นาคชัย
4.เด็กหญิง สุกัญญา รัตนะมงคล
5.เด็กหญิง นันทิดา นาคชัย
1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินรัตน์ นาคยอง
2.เด็กหญิง สุนารี สอดศรี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สวนิต บุญลี
0242 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ นาคยิ้ม
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก นาคใหญ่
2.เด็กชาย สุภกิจ จันทร์นวน
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วัชรินทร์ นาคเขียว
2.เด็กหญิง ฐาปณี ทรัพย์มูล
3.เด็กหญิง ศศิกานต์ นาคใหญ่
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว นันทนา นาคคำ
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
2.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
3.เด็กหญิง ดารินทรา นาคอุ่น
4.เด็กหญิง วรรณวนิจ มูลา
5.เด็กหญิง วัชราภรณ์ หัตถะมา
6.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนาวดี นาคยอง
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สารกิจ นาคเขียว
1.นางสาว สวนิต บุญลี
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรอุมา แช่มชื่น
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริญานันท์ เกษคำ
2.เด็กหญิง ณภัทร เทียนเพ็ชร
3.เด็กหญิง รสิกา บุญให้
4.เด็กหญิง ศุภวรรณ บุญชัย
5.เด็กหญิง รัตนกร เนียมกลิ่น
6.เด็กหญิง จิราภา กุลวุฒิ
7.เด็กหญิง พริมรตา เขียนบุตร
8.เด็กหญิง ทักษพร สิงห์ซอม
9.เด็กหญิง กิตติมา งอมสงัด
10.เด็กหญิง สิรามล ชุ่มชื่น
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95.55
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาษินี สอนคำหาญ
2.เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ประยศ
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ นาคชัย
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิตย์ชฎา นาคยิ้ม
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
21. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ อาญาเมือง
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เอื้อมพร คำโสภา
2.เด็กหญิง เก็จมณี นัยพัฒน์
3.เด็กหญิง ภัสรา พรมมา
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยปาณ ทองสุทธิ์
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
0283 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพกร ถนอม
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
0019 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา สว่าง
2.เด็กหญิง สุภาพร พรหมคุณ
3.เด็กหญิง นรินทร ธรรมชาติ
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
2.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วินัย ปริโยทัย
2.เด็กชาย ธนรัฐ ชัยมาตร
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
0241 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรินดา ชาวสวน
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
0239 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แววมณี ตั้งใจสุข
2.เด็กหญิง ณัฐริยา วรรณทวี
3.เด็กหญิง พัชราภา ไกรยา
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
2.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรกานต์ สมวงศ์
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ธรรมชาติ
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา แก้วคำ
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com