1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นางวัชราภรณ์ ผาปรางค์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นางสาวธัญยพร แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นางพรรณปวีย์ สาระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
4 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นางสาวราตรี ไตรภพ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นางสมลักษณ์ วรรณเวช ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
3 นางสาวสวนิต บุญลี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางปิยะนุช วันศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นางสาวกันตินันท์ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
2 นางสาวภัคธินันท์ คำมุงคุล ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
3 นางสาวศิราณี ยืนหาญ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางสาวอณิษฐา ค่อมบุญ ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นางบรรจง พิลาภา ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
2 นางสาวอุบล รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางรัตนา ศรีสังข์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางบุญตา ดวนสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นางสาวกิตติยา จันทร์พวง ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
2 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางทศมาส สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นางดารณี กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นายบุญล้น พันธุ์คำ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รองประธาน
3 นางวงรัตน์ ดีนันท์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นางสาวผจงจิต โทวาท ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นางกุลภัสสร์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางอรทัย กองสิน ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1 นางสาวผจงจิต โทวาท ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นางอรทัย กองสิน ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
3 นางกุลภัสสร์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นางอรทัย กองสิน ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
2 นางสาวผจงจิต โทวาท ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นางกุลภัสสร์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นางอรทัย กองสิน ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
2 นางสาวผจงจิต โทวาท ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นางกุลภัสสร์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางละอองจิตร ศรีมันตะ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2 นางกันยารัตน์ จันทเสน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางนงคราญ จันทุมา ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นางบังอร เพ็งเพา ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
2 นางสาววิไลวรรณ คำมุงคุล ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางศรีไพล แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นางสมควร กลมพันธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นางสาวชมภู่ ศรีรักษา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1 นางอัษฎา ปุ่นโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
2 นางสาวสิริกร ประจัน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาวสมพร วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1 นางวิลาวัณย์ พันธ์ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นางจันทร์สร ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางสาวปริยฉัตร สาวันดี ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1 นางสาวเสาวณีย์ เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นางสมควร กมลพั้นธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นางสาวชมภู่ ศรีรักษา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายจรัญ พัดงาม ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2 นางภัทร์ธนัญ สามสี ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
3 นางศุภานัน เหลืองงาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางสาวฐิติกานต์ กันตรง ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายบัณฑิต กลมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายชูสกุล คำขาว ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง รองประธาน
3 นางสาวอรวรรณ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายจำลอง รัตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2 นางสุกานดา ใจแข็ง ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางจันทราภรณ์ ภูมาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นางสาวฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
2 นายชำนาญ ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
3 นางรจิรา จิตรบรรจง ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นางนันท์นภัทร สมาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
2 นางสุวลักษณ์ ภูสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางพิสมัย ทองโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นางเพ็ชรัตน์ แห่งธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
2 นายสิทธิกร พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1 นางบุญสิตา พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
2 นายแผน โสดาโคตร ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นางสาวอรณี เรืองเดช ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1 นายแผน โสดาโคตร ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นางบุญสิตา พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางอรณี เรืองเดช ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางลัคนา คณากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
2 นางวิไลวรรณ หอนตะคุ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางสาวธนอมร จันญากร ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นางจิตสุดา เสมอศรี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
2 นางภาณิชา อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นายเฉลียว ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
2 นางปุณยนุช ยวนใจ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
3 นายณรงค์ พันธ์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1 นางปุณยนุช ยวนใจ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1 นางปุณยนุช ยวนใจ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
2 นายณรงค์ พันธ์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1 นายภานุวัฒน์ บุญราช ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นางสาวอรอนงค์ ผุยพรม ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นายอิทธิพล ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
4 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายประกิต งามวิไล ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
6 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายประกิต งามวิไล ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
2 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
3 นายอิทธิพล ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
4 นายภานุวัฒน์ บุญราช ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นางสาวอรอนงค์ ผุยพรม ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
6 นายสาทิศ ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1 นายชายสมบูรณ์ ศรีโกศล ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
2 นายประยงค์ วิชาดี ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นายสำรวย ชื่นใจ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
2 นายประกิต งามวิไล ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 นายอิทธิพล ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
4 นายภานุวัฒน์ บุญราช ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นายสาทิศ ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
6 นางสาวอรอนงค์ ผุยพรม ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1 นายสำรวย ชื่นใจ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
2 นายชายสมบูรณ์ ศรีโกศล ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นายประยงค์ วิชาดี ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางนิรันดร โภคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายอนุวัฒน์ ดาวจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางพรทิพา วาลตะคุ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายสมโภชน์ ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
2 นางพรทิพา วาลตะคุ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นางสาวพรฤทัย ราชภักดี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นางหนูเพียร ชัยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางมยุรี ภักเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
2 นางจริยานุช แอกทอง ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางไพบูลย์ โพธิ์วัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางสาวพรฤทัย ราชภักดี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
2 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายบุญมา ปุญญา ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางเดือนเพ็ญ แก้วกอง ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2 นางนลินี ศรีนุเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางพรพิมล วงนามเถาว์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 นางวราภรณ์ ชมภูเขา ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
2 นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
3 นางมณี ชัยสอน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นางจิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
2 นายทรงฉัตร บุญเสริม ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นางกฤษณา พละพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นายอุดม รัตนบุรี ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นายปรีชา เป้ทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
6 นายเรวัติ ศรีนุเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
7 นายประมวล อินอักษร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายอุดม รัตนบุรี ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นางจิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
3 นายทรงฉัตร บุญเสริม ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
4 นางกฤษณา พละพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
5 นายปรีชา เป้ทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
6 นายประมวล อินอักษร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
7 นายเรวัติ ศรีนุเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
2 นางทิวาวรรณ วันดี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นายนครชัย ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
6 นางสาวพุทธิดา อินหงษา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
7 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
2 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นางสาวพุทธิดา อินหงษา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
5 นางทิวาวรรณ วันดี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
6 นายนครชัย ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
7 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นายนครชัย ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางทิวาวรรณ วันดี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางสาวพุทธิดา อินหงษา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
6 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
7 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายนครชัย ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นางทิวาวรรณ วันดี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวพุทธิดา อินหงษา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
6 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
7 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
2 นางสาวพุทธิดา อินหงษา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นายนครชัย ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
6 นางทิวาวรรณ วันดี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
7 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 นางสาวพุทธิดา อินหงษา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นายนครชัย ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
4 นางทิวาวรรณ วันดี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
6 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
7 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2 นาง นิตยา คำขาว ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
4 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
5 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
6 นางรัตนา ศรีพอ ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
7 นางภัทร์ธนัญ สามสี ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นางนิตยา คำขาว ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นางรัตนา ศรีพอ ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
4 นางภัทร์ธนัญ สามสี ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
5 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
6 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
7 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2 นางภัทร์ธนัญ สามสี ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
3 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
4 นางนิตยา คำขาว ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
6 นางรัตนา ศรีพอ ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
7 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
2 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางภัทร์ธนัญ สามสี ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
4 นางนิตยา คำขาว ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
6 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
7 นางรัตนา ศรีพอ ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
4 นางภัทร์ธนัญ สามสี ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
5 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
6 นางรัตนา ศรีพอ ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
7 นางนิตยา คำขาว ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
4 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
5 นางภัทร์ธนัญ สามสี ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
6 นางรัตนา ศรีพอ ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
7 นางนิตยา คำขาว ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1 นางระวีวรรณ แววดี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายดำรงศักดิ์ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายพจน์ สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นายประไพร โสมสุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางสมใจ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นางเฉลิมพันธ์ พวงศรี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายดำรงศักดิ์ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง รองประธาน
2 นายพจน์ สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นายประไพร โสมสุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางสมใจ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นางเฉลิมพันธ์ พวงศรี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
2 นายโสภณ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายอนุวัฒน์ ดาวจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางพันทิพา ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นายศิริ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางเฉลิมพันธ์ พวงศรี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นายดำรงศักดิ์ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง รองประธาน
3 นางสมใจ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
4 นายพจน์ สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
5 นายประไพร โสมสุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายดำรงศักดิ์ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง รองประธาน
2 นายประไพร โสมสุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นายพจน์ สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
4 นางเฉลิมพันธ์ พวงศรี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางสมใจ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
2 นายโสภณ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายอนุวัฒน์ ดาวจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางพันทิพา ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นายศิริ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายอนุวัฒน์ ดาวจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
2 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายโสภณ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางพันทิพา ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นายศิริ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
2 นายโสภณ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายอนุวัฒน์ ดาวจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางพันทิพา ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นายศิริ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1 นางสิริเกษม พรหมศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางอารยา บุญโฮม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
5 นายอินทวา นันทะสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
6 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
2 นางอารยา บุญโฮม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
4 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
6 นายอินทวา นันทะสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางอารยา บุญโฮม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางสาวนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
6 นายอินทวา นันทะสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2 นายอินทวา นันทะสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นางอารยา บุญโฮม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
6 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางพันธ์ทิพย์ แป้นชุมแสง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นายบุญชอบ อรุณรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นายโกสิต คุณสม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นางผ่องพันธ์ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
5 นางนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางพันทิพย์ แป้นชุมแสง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นายบุญชอบ อรุณรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นายโกสิต คุณสม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นางผ่องพันธ์ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
5 นางนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางพันธ์ทิพย์ แป้นชุมแสง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นายบุญชอบ อรุณรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นายโกสิต คุณสม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นางผ่องพันธ์ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
5 นางนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1 นายบัวผัน กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นางฤทัย คำโท ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
2 0053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายพัทธนันท์ วุฒิวุงศ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รองประธาน
2 นายมานะ อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นายสมลักษณ์ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นายสันตชัย แห่งธรรม ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
5 นายชูสกุล คำขาว ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายมานะ อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ รองประธาน
2 นายสันตชัย แห่งธรรม ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นายพัทธนันท์ วุฒิวงศ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นายสมลักษณ์ รัตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นายชูสกุล คำขาว ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการและเลขานุการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นายสาทิศ ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ รองประธาน
2 นางสาวเพชรัตน์ สายเมฆ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นางสนิท อาจกล้า ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1 นางสาวเพชรัตน์ สายเมฆ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รองประธาน
2 นางสนิท อาจกล้า ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นายสาทิศ ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นางสาววัลวลี สิตพงษ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาวสังวาลย์ นามแดง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
4 นายนิรุตต์ แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1 นายกฤษฎา กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
2 นางสาวปวีณา รากวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
2 นายกฤษฎา กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 นางสาวปวีณา รากวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นางมานิดา ชิดดี ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายนิธินันท์ วรรณา ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
4 0251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นางดารณี กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางณัฏฐ์วริน เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1 นางดารณี กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางณัฏฐ์วริน เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1 นางดารณี กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางณัฐฐ์วริน เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
7 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นายเสวมาตยา คณากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
2 นางวันทา ศรีตระกูลรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
3 นางสาวจิตนภา สารีบุตร ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
8 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1 นายเสวมาตยา คณากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
2 นางวันทา ศรีตระกูลรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
3 นางสาวจิตนภา สารีบุตร ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
12 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1 นางจินตนา นุริตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
2 นางจุฬารัตน์ ทาราศรี ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางสาวสุจิตร อ่อนทรวง ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นางรำไพ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
2 นางสาวอุไรวรรณ ปางสุข ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
3 นางสังวาล วารสุข ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางอักษรพิมพ์ จันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
5 นางสาวสุพัฒน์ตรา เครือบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
6 นางเสวียน ไชยปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
7 นางสุวิมล มันทราช ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
8 นางสาวสมจิตต์ วงษ์โคตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
9 นางกำไล หอมจะบก ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
10 นางชนัญธิดา บุญสร้าง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นางรัญจวน งามวิไล ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
2 นางพรรณผกา สุขพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
3 นางสาวกาญจนวรรณ สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นายนพดล อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
5 นางพนิตตา จันมา ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
6 นางสาวอรุโณทัย ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
7 นางปรมา พันธุ์คำ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
8 นางดวงจิตร วังทอง ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
9 นางลำดวน อ่อนทรวง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
10 นางชนัญธิดา บุญสร้าง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
15.เรียนร่วม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางเพ็ญประภา ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
2 นางสาววรรณิศา นาคใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางพรรณปวีย์ สาระพันธ์ุ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางพรรณปวีย์ สาระพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
2 นางเพ็ญประภา ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
3 นางสาววรรณิศา นาคใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางรุจิรา อรจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น กรรมการ
2 นายอธิปไตย ภูมลี ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
3 นางปรมา พันธ์คำ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
17.เรียนร่วม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นางสาวพุทธิดา อินหงษา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
4 นายนครชัย ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
6 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
7 นางทิวาวรรณ วันดี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายนครชัย ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
4 นางทิวาวรรณ วันดี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางสาวพุทธิดา อินหงษา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
6 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
7 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางผ่องพันธ์ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
2 นางพันธ์ทิพย์ แป้นชุมแสง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นายบุญชอบ อรุณรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
4 นายโกสิต คุณสม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางดารณี กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นางณัฐฐ์วริน เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางดารณี กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นางณัฐฐ์วริน เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางดารณี กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นางณัฐฐ์วริน เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาววัลวลี สิตพงษ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาวสังวาลย์ นามแดง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
4 นายนิรุตต์ แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com