#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.91
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ขนิษฐา มั่นชาติ
2.เด็กหญิง นริศรา องอาจ
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
2.เด็กหญิง ชนน์นิภา อ่อนทรวง
3.เด็กชาย ธนวันต์ พวงจันทร์
4.เด็กชาย รัตนากร คุ้มแก้ว
5.เด็กหญิง อรจิรา พรมแดง
6.เด็กหญิง ปานตะวัน ศรีเดช
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย เสงี่ยม หนูนวล
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง จันทกานติ์ เดสันเทียะ
2.เด็กชาย วีระพล ใจเครือ
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง จินดาหรา กะไรมเณ
2.เด็กหญิง สุภารัตน์ หาญชัย
3.เด็กหญิง อภิญญา อินทร์ชื่น
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง นันทวรรณ พินิรัมย์
2.เด็กหญิง พิมพิกา วันสุข
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุกัญญา ขันพันธ์
1.นาย บุญล้น พันธุ์คำ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ ย่อมพันธ์
1.นาย บุญล้น พันธ์คำ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุพรรณษา แสงจันทร์
2.เด็กหญิง ศศิวิมล ลาพันธ์
1.นาย บุญล้น พันธุ์คำ
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อรัญญา ชมบุญ
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ ชินศรี
3.เด็กหญิง พิชญาภรณ์ แสงแก้ว
4.เด็กหญิง ญานิกา ผลาพร
5.เด็กหญิง ปาริฉัตร พรมพวง
6.เด็กหญิง พรประภา พวงลอย
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นาย สุธร อัตพงษ์
3.นาย ประยงค์ วิชาดี
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ภาวินี ปะวันนา
2.เด็กหญิง นภารัตน์ สินชู
3.เด็กหญิง ดาวนภา กาญจนะชาติ
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
2.เด็กหญิง สุชาวดี ไชยบุญเรือง
3.เด็กหญิง พรทิพา วันสุข
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง กฤษฎาภรณ์ คณิต
2.เด็กหญิง ธัญรัตน์ ยิ่งชาติ
3.เด็กหญิง จริยา วาระสิทธิ์
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ณัชพล สีสา
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุทธิดา มั่นชาติ
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง นันทิญา จันทกาญจน์
2.เด็กหญิง อรธิดา แซ่ซิ่น
1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
2.นาง นัทยา อัศวภูมิ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย มงคลชัย ศรีเนตร
2.เด็กชาย นันทภพ สิงวะราช
1.นางสาว สุพัตร่า ศรีจันทร์นวน
2.นาง นัทยา อัศวภูมิ
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
44
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย พชร ชุมซะ
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง เพ็ชรรีย์ พันธ์ทอง
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย อาทิตย์ ชินศรี
2.เด็กหญิง วริยา ปะวันนา
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85
7
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ศุภชัย อัตพงษ์
2.เด็กหญิง วรวรรณ กันยาสาย
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จารุสันต์
2.เด็กหญิง นริศรา คำบุญเบ้า
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นาง ปรมา พันธ์คำ
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ คุตะวัน
2.เด็กหญิง ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สิงหา เนียมคำ
2.เด็กชาย วีระศักดิ์ นารีพล
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
24 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
87
8
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ปิยะเดช หวนคนึง
2.เด็กชาย รัฐภูมิ สารมะโน
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย นนทการ ขนอ่อน
2.เด็กชาย สุพจน์ กลมพันธ์
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ชนนท์ อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ภาณุมาศ ปัญญา
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
27 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ศิรินภา สุดสวย
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย อนวัช เอี่ยมทรัพย์
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย วิจิตร ชาติดร
1.นาย สุธร อัตพงษ์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
31 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ วงศาวัตร
2.เด็กชาย ธวัชชัย ไชยโย
3.เด็กชาย ณัชนนท์ ยมรัตน์
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
32 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง บุญญาพร อินแก้ว
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา ยิ่งชาติ
3.เด็กหญิง อรวรรณ อัตพงษ์
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง จิรินภา ตัดโท
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ เลิศวิริยะปิติ
2.เด็กหญิง ชมพู่ ธงชัยพงษ์พัฒนะ
1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
35 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุพิชพ์ชญา รำรื่น
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ องอาจ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
36 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุภิชชา จันทร
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
37 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุพัตรา ทองคำ
2.เด็กหญิง สายธาร อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง สร้อยระย้า อาสม
1.นาย บุญล้น พันธุ์คำ
2.นาย ประยงค์ วิชาดี
38 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ นาคชาติ
2.เด็กชาย สุริยัน ฐานทอง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
39 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
2.เด็กชาย สุรัตน์ มั่นชาติ
3.เด็กชาย อัครพล คำเอี่ยม
1.นางสาว อรณี เรืองเดช
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com