#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย นวพล เตียบไชย
2.เด็กหญิง พิชชาพร ผาแก้ว
1.นาง รุจิรา อรจันทร์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ กาศรี
2.เด็กหญิง จิรัชญา จันทร์โพธิ์งาม
1.นาย ธายุกร แผลงฤทธิ์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74.66
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ พรมสิงห์
2.เด็กหญิง เกตุสุนี พลศักดิ์
1.นาง รุจิรา อรจันทร์
4 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย ธนากร เตียบไชย
1.นาย ธายุกร แผลงฤทธิ์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง ภัณฑิยา วงค์กระโซ่
1.นาย ธายุกร แผลงฤทธิ์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย ปฐิพล บุญมี
1.นาย ธายุกร แผลงฤทธิ์
7 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย อภิชาติ เรืองคำ
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย ไตรภพ ลามาอุ่น
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง ชลธิชา บุญเหลือ
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.25
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง สุนิสา ประกอบแก้ว
1.นาย ศักดิ์ ภักเกลี้ยง
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง สุธิดา ค้าเจริญ
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย ก้องกิภากร ยางเดี่ยว
2.เด็กหญิง ปวีณา เมนไธสง
3.เด็กหญิง สิรินทรา อินสนอง
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com