#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย พรเทพ หงษ์สุวรรณ
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง เบญจลักษ์ ไชยขันตรี
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย จิรเดช ด้วงโสภา
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ เครือแก้ว
3.เด็กชาย ไชยเฉลิม นิลเนตร
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง นารีรัตน์ พานทอง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย อัษฐากร แสงงาม
2.เด็กชาย อัษฐาพร แสงงาม
1.นาย สมัย ศรีพอ
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง เบญจลักษ์ ไชยขันตรี
2.เด็กชาย อัษฐากร แสงงาม
3.เด็กชาย อัษฐาพร แสงงาม
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง นารีรัตน์ พานทอง
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย คมเพชร นามโคตร
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ชอบกล้า
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา แก่นงาม
2.เด็กชาย อดิศร ชูคำมั่น
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง อรวรรณยา ชัยสอน
2.เด็กชาย ศุภวัฒน์ ภูโสภา
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย ประพัฒน์พงษ์ ยุพา
2.เด็กชาย พรรษา ปัสสาสุ
1.นาย สมัย ศรีพอ
10 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย พิทยา ยุทธพันธ์
1.นาง รัตนา ศรีพอ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง ศรีเกต แก้วบัวเคน
1.นาง รัตนา ศรีพอ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย สราวุฒิ พันธ์ท้าว
1.นาง รัตนา ศรีพอ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย อรรถสิทธิ์ นารีจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐพล ศรีสังขาร
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ จินาวัลย์
2.เด็กชาย เทียนชัย พันธ์ท้าว
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
15 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง นรากร พระประฐม
2.เด็กหญิง คิรากร แสวง
3.เด็กชาย ธนภัทร ลาลุน
1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
16 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง เนตรนภา คำมล
2.เด็กหญิง สกาวรัตน์ มะปรางค์
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ เขตสกุล
1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
17 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย ณัฐพล กองทอง
2.เด็กชาย จักรินทร์ รอบรู้
1.นาย สมัย ศรีพอ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com