#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93.04
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ศรีลาชัย
2.เด็กหญิง วัตถาภรณ์ ยืนยง
1.นาย ธนารักษ์ เพชรเนตร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง นิยามชล ทิพย์ศร
1.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง นิติยา ถุงทรัพย์
2.เด็กหญิง สุจิรา วรรณเพ็ญ
3.เด็กหญิง วิดารัตน์ สุนประโคน
1.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
65
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง สุพรรษา สังฆวุฒิ
1.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง อรภาพร มณีรัตน์
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง อัญญานี วรรณทุมมา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง นิติยา ถุงทรัพย์
2.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ หงษ์สุวรรณ
3.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาศศรี
1.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง วาสนา วงษ์กะสาร
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย ขุนทอง
1.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
65
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อนุชิต อ่อนทรวง
1.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
40
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย พัฒนา ซวงไซ
1.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ธนกฤษ ศิลาคำ
2.เด็กหญิง สุพรรณี คล้ายจินดา
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
2.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ณัฐพร ยาน้ำคำ
2.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
1.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
2.นาง พรรณปวีย์ ทองโพธิ์ศรี
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย วิโรจน์ สีมา
2.เด็กหญิง สุจิรา วรรณเพ็ญ
1.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
2.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
86
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศิริเนาว์
2.เด็กชาย นรินธร เวชการ
1.นาย บัวผัน กุลบุตร
16 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ฐานิกา เกษแก้ว
1.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เมาลิชาติ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย วิโรจน์ สีมา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ มั่นชาติ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง โชติกา หงษ์สุวรรณ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
21 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง อัญญานี วรรณทุมมา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีสวย
2.เด็กหญิง พัชราวดี ไชยมะเริง
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง สุนารี ศรีสวย
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาศศรี
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย พรหมเพชร หอมคำ
2.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
3.เด็กชาย ทองพิทักษ์ ยอดโพธิ์
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ มณีรัตน์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
3.เด็กชาย จักรพงษ์ พันธ์ยา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ยอดโพธิ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อนุชิต อ่อนทรวง
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ แสงอุ่น
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
31 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ยุพิณ ปิยะมาต
2.เด็กหญิง จิรภิญญา กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิด
4.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงห์
5.เด็กหญิง ลธิตา วันพุฒ
6.เด็กชาย เมธพนธ์ อะโนนาม
7.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ มณีรัตน์
8.เด็กชาย บูรพา นิโรรัมย์
9.เด็กชาย วิทวัฒน์ เจริญตาม
10.เด็กชาย ศราวุฒิ พุดทา
11.เด็กหญิง เกศราภรณ์ มณีรัตน์
12.เด็กหญิง ปาฑิตา บัวแย้ม
13.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทองคำ
14.เด็กหญิง รัชดา ทะโท
15.เด็กหญิง สุภาภรณ์ ภักพวง
16.เด็กหญิง วรรณวิไล สีสวย
17.เด็กชาย นัทธพงศ์ แสงอุ่น
18.เด็กชาย ธนวัฒน์ ยอดจารย์
19.เด็กชาย ชนะพล สิมหล้า
20.เด็กชาย ปฐพี พันธ์ยา
21.เด็กชาย พิพัฒน์ ศิลาคำ
22.เด็กหญิง จิราภรณ์ ยอดพูน
23.เด็กหญิง ชัญญานุช นิเดชชัย
24.เด็กหญิง สุภคมัย จันเภา
25.เด็กชาย ธนิสร แสงอรุณ
26.เด็กชาย ปรเมศร์ ประสาร
27.เด็กชาย ฉัตรเมธี บุญพา
28.เด็กชาย ณัฐกร ขวัญยืน
29.เด็กชาย ธนยศ แก้วโพธิ์
30.เด็กชาย อำนวย ขวัญยืน
31.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ดาวเรือง
32.เด็กชาย พรรณิภา วันเจริญ
33.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ยอดพูน
34.เด็กหญิง ศิริวรรณ วันพุฒ
35.เด็กหญิง สุพรรษา สังฆวุฒิ
36.เด็กชาย จิรัฐติกุล มูลมะราช
37.เด็กชาย ประกาศิต วะลุนธรรม
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นาง ระวีวรรณ แแวดี
3.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
4.นาย ประมวล อินอักษร
5.นาย บัวผัน กุลบุตร
6.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
7.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
8.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย การันต์ เรืองทวี
2.เด็กชาย จิรัสชัย เทพรัตน์
3.เด็กชาย พงศ์ศิริ ศิลาคำ
4.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
5.เด็กชาย จักรพงษ์ พันธ์ยา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีบุรี
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ศรัญญา อ่วมอิ่ม
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
35 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง มันฑิตา ขันติรมย์
2.เด็กชาย พชรดนัย ศรีลาชัย
3.เด็กชาย วรวิทย์ บุตรกันหา
1.นาง ระวีวรรณ แววดี
2.นาง สิริเกษม พรหมศรี
36 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ทนงค์
2.เด็กหญิง นิศาชล ทิพศร
3.เด็กชาย วิษณุกร พันธ์ยา
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นาง ระวีวรรณ แววดี
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
38 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ หงษ์สุวรรณ
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ คุณนาบาล
1.นาย ประมวล อินอักษร
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com