#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ผิวแดง
1.นาง จินตนา นุริตานนท์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บรรพชาติ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง พิยะดา ครองพันธ์
2.เด็กหญิง กมลวรรณ ถุงจันทร์
3.เด็กหญิง เกตยุราพร สัตะพันธ์
4.เด็กหญิง อารีรัตน์ นิวาส
5.เด็กหญิง ชุติกานต์ คาทวงค์
6.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
1.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
2.นาง ทศมาส สำโรง
3.นาง นันท์นภัทร สมาพงษ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ลภัสรดา ครองพันธ์
1.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นฤชา ครองชัย
1.นาง บังอร เพ็งเพา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ครองเมือง
1.นาง บังอร เพ็งเพา
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ชาลิสา ปานประชาติ
2.เด็กหญิง อรวี ปานประชาติ
3.เด็กหญิง สุดาพร กายะชาติ
1.นาง นางจินตนา นุริตานนท์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
48
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.นางสาว สายธาร ปานประชาติ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง สาวิตรี วันเจริญ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นิชานันท์ วงศ์ฝ่ายแดง
2.เด็กหญิง สุวรรณา ดัดสันเทียะ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
2.นางสาว สังวาลย์ นามแดง
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นราฝัน ปะพาวนัง
2.เด็กหญิง อรยา อ่อนศิริ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
2.เด็กหญิง ปนัดดา ผาสุข
3.เด็กหญิง ศรีสุวรรณสร เนียมกลิ่น
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ ครองพันธ์
2.เด็กหญิง พิชชาภา อ่อนหอม
3.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชาติงาม
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ปัดกอง
1.นาง จินตนา นุริตานนท์
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ ครองพันธ์
1.นาง นันท์นภัทร สมาพงษ์
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
42
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ปวิชญาดา เนียมกลิ่น
1.นาง นันท์นภัทร สมาพงษ์
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วรกาญจน์ สารศาสตร์
1.นาง นันท์นภัทร สมาพงษ์
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ภควัฒน์ คำสำราญ
2.เด็กหญิง กานต์สินี ครองเมือง
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ปานประชาติ
2.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ไชยศรีษะ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย กฤตพล มีพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทธาริณี ปานประชาติ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย สุทธิศักดิ์ บรรพชาติ
2.เด็กชาย จีรภัทร สารศาสตร์
1.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
23 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง จันทร์ศิริพร บุญเรือง
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นริตา คูณสุข
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ธีระพัฒน์ เขียวหอม
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ภราดร ปานประชาติ
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เมินดี
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วรวรรณ ปานประชาติ
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
29 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ประภาวัฒน์ สารศาสตร์
2.เด็กชาย ภัทรพล เมินดี
3.เด็กชาย ก้องภพ ครองเมือง
1.นาง มณีวรรณ บุญทศ
2.นาง สุวิมล มันทราช
30 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ปุณยาพร จันทร์พรม
2.เด็กหญิง กุลธิดา จำปา
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา เกมชัยภูมิ
1.นาง พนิตตา จันมา
2.นาง สุวิมล มันทราช
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ศิริเวชย์ พักตรานนท์
1.นาง จินตนา นุริตานนท์
32 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ ครองพันธ์
2.เด็กหญิง นรพร ปานประชาติ
3.เด็กหญิง พิชญาภา เอี่ยมสะอาด
1.นาง จินตนา นุริตานนท์
2.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
33 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีลาคำ
2.เด็กชาย ธีรเทพ ปานประชาติ
1.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
34 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย จิรายุ ครองเมือง
2.เด็กชาย กฤษฎ์ โต๊ะทอง
1.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com