#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย นรินธร นิลขันธ์
2.เด็กชาย รฐนนท์ พรหมชาติ
3.เด็กชาย จักรพงศ์ คงราช
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว ณัฐริยา จันทร์ทัย
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย สรายุทธ กาญจนชาติ
2.เด็กชาย จิรายุทธ กองแก้ว
3.เด็กชาย ประวัติ อัตพงษ์
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว ณัฐริยา จันทร์ทัย
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สลิลทิพย์ กลมพันธ์
1.นางสาว กันตินันท์ เคารพ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย เศรษฐวุฒิ สีคราม
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กนกวลัย ดวงมาลา
2.เด็กหญิง ฉัตราพร ผลทับทิม
3.เด็กหญิง อุไรวรรณ รักษาเขต
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว ณัฐริยา จันทร์ทัย
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สุวนัน ทองแกะ
2.เด็กหญิง อรอุมา ทองแกะ
3.เด็กหญิง จันทร์ธิรา ศรีหาบุตร
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
2.นาย ถาวร ยี่สุ่น
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง รุ่งไพลิน แว่นกลาง
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
70.33
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ศรสวรรค์ แสงพันธ์ตา
2.เด็กชาย นิรวัชร์ อินชื่น
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาง รัตนา ศรีสังข์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย สุชาดา มั่นชาติ
2.เด็กชาย เทอดชัย ร่ำรื่น
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย ไกรเพชร ดีล้อม
2.เด็กชาย สิทธิโชค กลมพันธ์
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ มะลิวัลย์
2.เด็กชาย ธนิตย์ เฮงแก้ว
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
12 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย กิตติธารา จันขะ
1.นางสาว เกษรา นวนชื่น
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย หฤษฏ์ ถ้วนครบ
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เกษี
1.นาง ทิวาวรรณ วันดี
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง เอมิการ์ นวลแย้ม
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง พรพิมล ศรีสุข
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.นางสาว ทิพวรรณ์ เสนาพันธ์
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง นราวัลย์ เผือกกลางเมือง
2.เด็กหญิง พรรัตน์ หวนคะนึง
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาง รัตนา ศรีสังข์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองแกะ
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กาญจนา อ่อนทรวง
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สุนันท์ ขันทอง
1.นางสาว ณัฐริยา จันทร์ทัย
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ถ้วนครบ
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
23 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ สะเทือน
2.เด็กชาย สุรเวศ อิ่นชื่น
3.เด็กชาย ธีระเดช มะลิต้น
1.นาง รำไพ ประวัน
2.นาง ลำดวน อ่อนทรวง
24 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ปนัดดา อานัส
2.เด็กหญิง รัชนีกร กะลาม
3.เด็กหญิง ลักษณพร ฐานทอง
1.นาง รำไพ ประวัน
2.นาง ลำดวน อ่อนทรวง
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า ประชา
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ภาระเวช
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ นามประกาย
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาย บุญส่ง ก่อแก้ว
27 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ทิชา ทองแกะ
2.เด็กหญิง มณทิตา ยอมพันธ์
3.เด็กหญิง ชนวีร์ เชื้อหอม
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาง รัตนา ศรีสังข์
28 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ถ้วนครบ
2.เด็กชาย ภาสกร วิมาน
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com