#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ขวัญชัย เทียนอ่อน
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำทรัพย์
3.เด็กชาย ธนภัทร เนียมจิตร
1.นางสาว จิตนภา สารีบุตร
2.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พุ่มพล
2.เด็กหญิง ปริศนา เสาะหาได้
3.เด็กหญิง สุกัญญา แทนหอม
1.นางสาว จิตนภา สารีบุตร
2.นางสาว อุไรวรรณ ปางสุข
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง โชติกา กันทอง
1.นางสาว อณิษฐา ค่อมบุญ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง จริยา เกิดกล้า
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง พิมพ์กานต์ พาลี
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
64
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ศิรามณี แสนสุข
1.นาง เพ็ญประภา ตั้งมั่น
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง นันทนา สีลาด
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง อารยา ทาหาร
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ภัทรดนัย บุญโสม
2.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ทัพรัตน์
1.นาย บุญมา ปุญญา
2.นางสาว จิตนภา สารีบุตร
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ธีระชัย คำทรัพย์
2.เด็กหญิง อรปรียา แซ่ลิ้ม
1.นาย บุญมา ปุญญา
2.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง รินรดา แก้วธรรม
2.เด็กชาย อทิรักษ์ หาศาสตร์ศรี
3.เด็กชาย ทักษ์ดนัย บุญเฟรือง
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ณัฐวุธ แทนหอม
2.เด็กชาย จิรศักดิ์ วันทอง
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย คุณานนต์ แทนหอม
2.เด็กชาย วีระวัฒน์ ไชยปัดสา
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ทำทวี
2.เด็กชาย ประยูรศักดิ์ มาส
3.เด็กชาย วีรยุทธ แก้วธรรม
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาย อิทธิพล ทองเพชร
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย มงคลชัย แทนหอม
2.เด็กชาย ชัยรัตน์ โสช้าง
1.นาย คณิต ธรรมทวี
2.นาย อิทธิพล ทองเพชร
16 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ธีระพงศ์ คำทรัพย์
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ชมพูนุช บุญพอ
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ณัฐพล โคตรวงษา
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง อรทัย สิมลี
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง อรจิรา แทนเครือ
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย อนุชา พรมอ่อน
2.เด็กชาย เจริญทรัพย์ พรมอ่อน
1.นางสาว อณิษฐา ค่อมบุญ
2.นาย อิทธิพล ทองเพชร
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ศราวุฒิ แทนหอม
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ โยคสัย
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
23 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง สิรามล เทียนอ่อน
2.เด็กชาย ปวริศ พรมโสภา
3.เด็กหญิง มัลลิกา กุลทะโชติ
1.นางสาว อุไรวรรณ ปางสุข
2.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
24 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อใชย
2.เด็กหญิง วิภาดา ทองแย้ม
3.เด็กหญิง กมลนัทธ์ พรหมอ่อน
1.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
2.นางสาว อุไรวรรณ ปางสุข
25 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง อริศรา ออดทอง
2.เด็กหญิง สินีนาฏ นามชาติ
1.นาย ชัชวาลย์ งามล้วน
2.นาย บุญมา ปุญญา
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย เทวราช แทนหอม
2.เด็กชาย กรวิชญ์ เสาะหาได้
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง สลิลทิพย์ แก่นกระโทก
2.เด็กหญิง ดวงพร นวลแย้ม
3.เด็กหญิง อสมาภรณ์ แทนคำ
4.เด็กหญิง วิยะดา พุ่มพล
5.เด็กหญิง พลอยริน ดำนิล
6.เด็กหญิง ปาริฉัตร คำทรัพย์
7.เด็กหญิง ประภาวินี ใจงาม
8.เด็กหญิง จิรพร สาเทียน
9.เด็กหญิง พรธิตา บัวชม
10.เด็กหญิง เกณิกา แทนหอม
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
2.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
3.นางสาว อณิษฐา ่ค่อมบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com