#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95.55
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง วิภาษินี สอนคำหาญ
2.เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ประยศ
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ วันเจริญ
1.นาง จริยานุช แอกทอง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
73
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง เสาวลักษ์ ศุภนาม
1.นางสาว นันทนา นาคคำ
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย วิรัตน์ ทิศชาติ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ นาคอุ่น
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ใจบุญ
4.เด็กหญิง สุนิสา จักรไชย
5.เด็กหญิง อภิรดี มาศศรี
6.เด็กหญิง ประภานิช นาคอ่อน
1.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
2.นาง จริยานุช แอกทอง
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
2.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
3.เด็กหญิง ดารินทรา นาคอุ่น
4.เด็กหญิง วรรณวนิจ มูลา
5.เด็กหญิง วัชราภรณ์ หัตถะมา
6.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ชไมพร ศรีโยทา
2.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ นาคยอง
3.เด็กหญิง รุ่งฤดี นาคชัย
4.เด็กหญิง สุกัญญา รัตนะมงคล
5.เด็กหญิง ณัฐธิกานต์ เต็มจิตร
6.เด็กหญิง นันทิดา นาคชัย
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง อาทิตยา วันแพง
2.เด็กหญิง วรรณธิดา นรสิงห์
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง พิมพิกา นารี
2.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ธีระนัน สายจันทร์
1.นาง นงคราญ จันทุมา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ชนาภา เหมาะทอง
1.นางสาว สวนิต บุญลี
11 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง อรอุมา แช่มชื่น
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
12 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง มนต์ทิตา นาคใหญ่
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
13 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐวดี ผิวนวล
1.นางสาว สวนิต บุญลี
14 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย โชคพิพัฒน์ ใหญ่เลิศ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
15 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง เพชรลดา เทียนคูณ
2.เด็กหญิง ปภัสรา เลิศวิไล
1.นางสาว สวนิต บุญลี
2.นาง สุบิน ชื่นชาย
16 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ศิรินรัตน์ นาคยอง
2.เด็กหญิง สุนารี สอดศรี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สวนิต บุญลี
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย จิราเดช ทองมนต์
1.นางสาว วรรณนิศา นาคใหญ่
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นันทิดา จิตรบรรเทิง
2.เด็กหญิง ประพิชญา เสียงเสนาะ
3.เด็กชาย ธารธาดา โพธิ์สาจันทร์
1.นาย เฉลียว ศิริพันธ์
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แก้วพันใน
2.เด็กหญิง ภารดา ยาเคน
3.เด็กหญิง สุนิษา ธรรมนาม
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว นันทนา นาคคำ
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
66
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ภัทรวี จันทร์เภา
1.นาง ศุภานัน เหลืองงาม
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ติวานนท์ แก่นลา
1.นาง ศุภานัน เหลืองงาม
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รัตนาวดี นาคยอง
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปัณณธร รัตนะมงคล
1.นาง ศุภานัน เหลืองงาม
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิตย์ชฎา นาคยิ้ม
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ นาคชัย
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ชไมพร ศรีโยธา
2.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ น้ำยอง
3.เด็กหญิง รุ่งฤดี นาคชัย
4.เด็กหญิง สุกัญญา รัตนะมงคล
5.เด็กหญิง นันทิดา นาคชัย
1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง แววมณี มูลา
1.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ทีปกร นาคใหญ่
2.เด็กหญิง เกวลิน อินธิแสง
1.นาง จริยานุช แอกทอง
2.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สิริยากร นาคคำ
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ นาคคำ
3.เด็กหญิง อริศรา เทียนเพ็ชร
4.เด็กหญิง ดาริกา แสงสุวรรณ
5.เด็กหญิง จิราภา คำเรือง
6.เด็กหญิง นันทิชา ขันตี
7.เด็กหญิง มณีวรรณ ทองมณี
8.เด็กหญิง ปิยะพร จันทร์ดาสาย
9.เด็กหญิง สุทธิดา อาจภักดี
10.เด็กหญิง กฤษติยานี วรรณพฤกษ์
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
3.นางสาว สรชา ป้องวิชัย
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ดารินทรา นาคอุ่น
2.เด็กหญิง ปนัดดา พลหาญ
3.เด็กชาย เป็นต่อ เขียวไสว
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
31 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย อภิชาติ สอดศรี
1.นางสาว วรรณนิศา นาคใหญ่
32 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ นาคยิ้ม
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รัตนาวดี แสงจันทร์
2.เด็กหญิง พรนิภา จันทารมณ์
1.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ปริญญา ชานุชิต
1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย นรากูล นาคคำ
1.นางสาว สรชา ป้องวิชัย
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จันจิรา นาคใหญ่
1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นลินทิพย์ วรรณทอง
1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ศศิธร วันแพง
1.นางสาว นฤมล โสดาโคตร
39 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ภานุธรรม แก่นจำปา
2.เด็กชาย ขันเพ็ชร แก้วพงษ์
3.เด็กชาย สุทน ธรรมวัฒน์
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง สังวาล วารสุข
40 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ เทียนนิล
2.เด็กหญิง พิมพ์พิศา วงสาเคน
3.เด็กหญิง แก้ว เทียนนิล
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง พัชรี ทองแม้น
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
42 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก นาคใหญ่
2.เด็กชาย สุภกิจ จันทร์นวน
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
43 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิชาภา นาคชัย
1.นาง นงคราญ จันทุมา
44 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สารกิจ นาคเขียว
1.นางสาว สวนิต บุญลี
45 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปวีณา นาคยอง
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
46 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ธนากร สิงขร
2.เด็กชาย วรปัญญา ศรีภักดี
3.เด็กหญิง อภิชา จันทร์นวน
1.นางสาว สวนิต บุญลี
2.นางสาว นันทนา นาคคำ
47 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง วัชรินทร์ นาคเขียว
2.เด็กหญิง ฐาปณี ทรัพย์มูล
3.เด็กหญิง ศศิกานต์ นาคใหญ่
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว นันทนา นาคคำ
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ศิริญานันท์ เกษคำ
2.เด็กหญิง ณภัทร เทียนเพ็ชร
3.เด็กหญิง รสิกา บุญให้
4.เด็กหญิง ศุภวรรณ บุญชัย
5.เด็กหญิง รัตนกร เนียมกลิ่น
6.เด็กหญิง จิราภา กุลวุฒิ
7.เด็กหญิง พริมรตา เขียนบุตร
8.เด็กหญิง ทักษพร สิงห์ซอม
9.เด็กหญิง กิตติมา งอมสงัด
10.เด็กหญิง สิรามล ชุ่มชื่น
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com