#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย คฑาวุฒิ มานะที
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยปาณ ทองสุทธิ์
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปนัดดา สว่าง
2.เด็กหญิง สุภาพร พรหมคุณ
3.เด็กหญิง นรินทร ธรรมชาติ
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
2.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา ทรงกลด
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สลับศรี
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุทธิกา ย้อมศรี
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
48
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง กนกอร เศรษศรี
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เอื้อมพร คำโสภา
2.เด็กหญิง เก็จมณี นัยพัฒน์
3.เด็กหญิง ภัสรา พรมมา
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ อาญาเมือง
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
62
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง วิทยา หรรษา
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
65
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ชญานนท์ ลาพันธ์
1.นางสาว อรวรรณ ไชยภักดี
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปนัดดา สว่าง
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
56
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พรพิกา ตรีชายรัมย์
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง กัลยาณี กันตรง
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุภาพร พรหมคุณ
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย พงศกร จันทร์ลา
2.เด็กหญิง แพรวา ศรีบริบูรณ์
1.นาย ธงชัย วงค์มะลี
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.66
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ปรัชญา สิมมา
2.เด็กหญิง ปิยะวัลย์ โพธิ
1.นาย ธงชัย วงค์มะลี
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย เจตนิพัทธ์ คำรัง
2.เด็กหญิง พัชรา ไกรยา
1.นาย ธงชัย วงค์มะลี
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร ดาดวง
2.เด็กชาย นัทชา พราไพร
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย คิมหันต์ อุ่นจิตร
2.เด็กชาย ไชยสิทธิ์ คำเกิง
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ชัยเมือง
2.เด็กชาย ดนุพร ปริโยทัย
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
22 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
23 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปรินดา ชาวสวน
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง วรกานต์ สมวงศ์
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ธรรมชาติ
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พรลภัส พิมสาลา
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
27 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐพล ผาโท
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
28 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย นพกร ถนอม
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง กัญชพร ศรีเมือง
2.เด็กชาย กันต์กวี จิบจันทร์
3.เด็กชาย อนุชา เทียมจิตร
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เมขลา กันนอก
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา แก้วคำ
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง จรูญพันธ์ สุขศรี
1.นาย เกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พัชรา หาญพังงู
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ชลธิชา ผ่องแผ้ว
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
35 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปุณยาพร คำโสภา
2.เด็กหญิง ดวงกมล ไชยสิทธิ์
3.เด็กหญิง ภาพิมล บุญเสริม
1.นางสาว สุพัฒน์ตรา เครือบุตร
2.นาง จินตนา สุระเสน
36 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ ทองลือ
2.เด็กหญิง สิรภัทร รัตนกุล
3.เด็กหญิง วิจิตรา ธรรมชาติ
1.นาง จินตนา สุระเสน
2.นางสาว สุพัฒน์ตรา เครือบุตร
37 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง แววมณี ตั้งใจสุข
2.เด็กหญิง ณัฐริยา วรรณทวี
3.เด็กหญิง พัชราภา ไกรยา
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
2.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง วิลาวรรณ ไชยรัตน์
1.นาย เกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุภัตตรา อนันต์
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
40 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ คำเกิง
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย วินัย ปริโยทัย
2.เด็กชาย ธนรัฐ ชัยมาตร
1.นาย สำรวย ชื่นใจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com