#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.32
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ชินพงษ์ กายะชาติ
2.เด็กหญิง กัสสุมา สารศาสตร์
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
2.นาง ลัคนา คณากรณ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง รัญชิดา จินดาชาติ
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ภานุ ดวงพล
2.เด็กชาย อนาวิน คืนผล
3.เด็กชาย ธัญชนิต กายชาติ
4.เด็กชาย ก้องภพ บรรลุ
5.เด็กชาย พงษ์พิทักษ์ เปล่งปลั่ง
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ มั่นเสริม
1.นาย นพดล อุตรักษ์
2.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
76
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ สายเสน
2.เด็กหญิง จิดาภา วันแพง
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุทธิตา พลแสน
1.นาง จันทร์สร ศิริพันธ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง พรสุดา ครองชัย
1.นางสาว อุบล รัตนะ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อ่อนทรวง
1.นาง สนิท อาจกล้า
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง วรัญญา พาภักดี
1.นาง สนิท อาจกล้า
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สัตะพันธ์
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นงนภัส หาญชัย
2.เด็กหญิง ปาลิตา พงษ์วัน
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาตรง
1.นาง ลัคนา คณากรณ์
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ แสงสิงห์
2.เด็กชาย สาธิต อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
1.นาง ลัคนา คณากรณ์
2.นาง วาสนา ริตตา
12 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย พิรชัช กายชาติ
2.เด็กชาย มีชัย ผลจันทร์
1.นาง ลัคนา คณากรณ์
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ชฎาพร บุตรมณี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ จิตสม
3.เด็กหญิง อัจฉราวดี เปล่งปลั่ง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ กายชาติ
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
63
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง พิชชาภรณ์ บุตรมั่น
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ มาลาลักษ์
1.นาง ฤทัย คำโท
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วุฒิกร กายะชาติ
1.นาง ลัคนา คณากรณ์
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ปริญญา กายะชาติ
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ กายชาติ
1.นาง ฤทัย คำโท
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา คูณทรัพย์
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง รัศมี โพธิหนองใฮ
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพล อ่อนทรวง
2.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ อาจสอน
3.เด็กชาย ปัญจาวุฒิน์ คืนผล
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง กัญญาพร ธนะฤกษ์
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
24 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ พลสี
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง วรรณิดา ดีแป้น
2.เด็กหญิง ณัฐมน คมใสย์
1.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ กายชาติ
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย สุรเชษฐ ไวทยาเขตกรณ์
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง อนุธิดา นาราช
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ณัฐพล นาคพันธ์
2.เด็กหญิง พุทธิชา เครือชัย
3.เด็กชาย วรพล วิลา
4.เด็กชาย วรพรต วิลา
5.เด็กหญิง พิมพ์ญาดา คมใสย์
1.นาง ฤทัย คำโท
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง รุ้งฟ้า จันทาทอง
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ปนัดดา ประสานทอง
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
33 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย อมรเทพ มาลัย
2.เด็กชาย อมรพัน มาลัย
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ สมเพชร
1.นาย นพดล อุตรักษ์
2.นาง เสวียน ไชยปัญญา
34 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง อัญชิษฐา วันคาร
2.เด็กหญิง ศิรประภา จำปาโท
3.เด็กหญิง นภัสสร สายเส็ง
1.นาย นพดล อุตรักษ์
2.นาง เสวียน ไชยปัญญา
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย นันทวุฒ กายชาติ
2.เด็กหญิง สิวิมล จินดาชาติ
3.เด็กหญิง ปนัดดา ประสานทอง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
36 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย รุ่งอรุณ แก้วยงค์
2.เด็กชาย นุวัฒน์ กายชาติ
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
37 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ปฏิภาณ ลำนาญใส
2.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ไลลา แก้วดี
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ลลิดา จันทร์ศรี
1.นางสาว อุบล รัตนะ
40 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ดวงกมล เขียวหอม
1.นาง สนิท อาจกล้า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com