#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง อทิตยา ธรรมเจริญ
2.เด็กหญิง นันทิดา บัวงาม
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2.นาย พงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง พลอยประดับ กันตรง
1.นาง บรรจง พิลาภา
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง ปรางทอฝัน พวงพันธ์
1.นางสาว กรติกา มูลคำ
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง กัลยา พงษ์รัตนโสภณ
2.เด็กชาย เจษฎากร สายสี
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ สีดา
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นางสาว กรติกา มูลคำ
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง พรนภัส แสงเพชร
2.เด็กหญิง วรกานต์ บำรุงนา
3.เด็กหญิง ณภัทร นิวาท
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
6 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ รัตพันธ์
2.เด็กชาย วันชัย กันโท
3.เด็กหญิง จิดาภา ชิดอักษร
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นาง สนธยา เพิ่มบุญ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง สุภาพร ลำภา
2.เด็กชาย ดุลยุตม์ วงศ์วรรณา
3.เด็กชาย ปรเมศทร์ ธรรมสกุล
4.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ก้านเรือง
5.เด็กชาย เบญจิมินทร์ เคอร์ชอ
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ปฏิพล แสงยศ
2.เด็กหญิง ปัทมาพร แพงมา
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นางสาว กรติกา มูลคำ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย อภิรักษ์ จิราอ่อน
2.เด็กหญิง นิชาวรรณ เขาภูเขียว
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ศุภโชติ ลาพันธ์
2.เด็กชาย มานพ แสงแก้ว
1.นาย ประกิต งามวิไล
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ฐิติพงษ์ รัตพันธ์
2.เด็กชาย จิราวุฒิ เถาว์คำ
1.นาย ประกิต งามวิไล
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา จันทร์อิน
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ ภาสดา
3.เด็กชาย สุรเดช มูลคำ
1.นาง บรรจง พิลาภา
2.นางสาว ปราณี มิพันธ์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง อภัสรา กันโท
1.นาย ศิริ สืบหล้า
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง สุชัญญา ถาวร
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง ชลธิดา เทพราม
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย พิพัฒน์ อุดร
2.เด็กชาย ภานุวิชญ์ จันทะชัย
3.เด็กหญิง กมลลักษณ์ วงษ์สุภา
1.นางสาว ปราณี มีพันธ์
2.นาง รัญจวน งามวิไล
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง ปรายฟ้า ทองปริน
2.เด็กชาย อดิศร เอาแสงทอง
3.เด็กชาย นาคินทร์ แก้วแก่น
1.นาง รัญจวน งามวิไล
2.นาง แหวน สุวรรณชาติ
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง ปรางทอฝัน พวงพันธ์
1.นาย ศิริ สืบหล้า
19 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง นุศรา พิมล
2.เด็กชาย วิชิต ถาวร
1.นาย ศิริ สืบหล้า
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย จิระเมธ ถาวร
2.เด็กชาย ธีระเดช ประทุมสูตร
1.นาย ประกิต งามวิไล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com