#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง อารดา วังมา
1.สิบตำรวจตรี ถิรยุทธ พุดตาลดง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง บุญยานุช พลทัน
1.สิบตำรวจตรี ธนกฤต นนทบุตร
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ภาวดี บุญทอง
1.ร้อยตำรวจตรี สังเวียน แสนแสง
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ดาดวง
2.เด็กชาย พรไชย ศรเพ็ชร
3.เด็กชาย พานเพชร พันธ์พงค์
4.เด็กชาย สมภพ อินทะนัย
5.เด็กชาย สูทธิภัทร นครชัย
6.เด็กชาย วัชวีร์ เศรษศรี
1.ร้อยตำรวจตรี สังเวียน แสนแสง
2.สิบตำรวจตรี ธนกฤต นนทบุตร
3.สิบตำรวจตรี วริวุฒิ จันทกรณ์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิรวรรณ ลั่นทมเหลือง
1.สิบตำรวจตรี ถิรยุทธ พุดตาลดง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง มนต์นภา สมุทร
1.สิบตำรวจตรี ถิรยุทธ พุดตาลดง
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ดาดวง
2.เด็กชาย พรไชย ศรเพ็ชร
1.ร้อยตำรวจตรี สังเวียน แสนแสง
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
88
7
เหรียญทอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย พานเพชร พันธ์พงค์
2.เด็กชาย สมภพ อินทะนัย
1.สิบตำรวจตรี วริวุฒิ จันทกรณ์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยะนัฐ เนียมจิตร
1.ร้อยตำรวจตรี พล จูมเกตุ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง อรอนงค์ อุ่นจิต
1.ร้อยตำรวจตรี พล จูมเกตุ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยะนัฐ เนียมจิตร
1.ร้อยตำรวจตรี พล จูมเกตุ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ศิรินทรา อินแก้ว
1.ร้อยตำรวจตรี พล จูมเกตุ
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง กมลนิตย์ พลทัน
2.เด็กหญิง อนัญญา จิรวงค์
3.เด็กหญิง ธิชาพร ศรเพ็ชร
1.ดาบตำรวจหญิง เรณู ทองเลิศ
2.ดาบตำรวจหญิง ละอองใย สมเสนาะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com