#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ภาคภูมิ ศิลาคำ
2.เด็กชาย กิติชัย กงซุย
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย อิสระ หวนคนึง
2.เด็กชาย อาวุธ คมไสย
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อิติกานต์ อัตพงษ์
2.เด็กหญิง นภัทรา วิลา
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุจิรา วันยอด
1.นาง บุญเรือน จันทร์พลงาม
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุพรรษา กาญจนชาติ
1.นาง มะณี ชัยสอน
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง วีรมล ขมหวาน
2.เด็กหญิง นันฐณาวดี หวนคนึง
3.เด็กหญิง ศิรินภา เก่งมนตรี
1.นาง ดารณี กองสิน
2.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ หวนคะนึง
2.เด็กหญิง ชนากานต์ จันทร์พรหม
1.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง ปิยาพัชร เจดีย์
3.เด็กหญิง ลดาวัลย์ กุมภาวงค์
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว เสาวนีย์ เจริญรัตน์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ศิริประภา เนียมจิตร
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ฐิติชญา วันเจริญ
1.นาง มานิดา ชิดดี
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
93.2
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธัญธิดา วิลา
2.เด็กหญิง ปนัดดา วันเจริญ
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองแกะ
4.เด็กหญิง นันทิยา กึ่งวงษ์
5.เด็กหญิง ชลธร พงษ์อ่อน
1.นาง พรทิพย์ สอนสา
2.นาง บุญเรือน จันทร์พลงาม
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.นาย ณัฐพงษ์ ยอดทรัพย์
2.เด็กหญิง จิลัดดา วังษาลุน
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77.33
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย กฤษกร นามอุทา
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก เมืองใหม่
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วคำ
2.เด็กหญิง กรนิภา แก้วไพรวัลย์
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ฟ้าพิทักษ์ จันทร์ขอนแก่น
2.เด็กชาย จตุพร กาญจนะชาติ
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ณัฏฐกร บุญมาเรือง
1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สาธิต อโนพันธ์
1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง นวพรรษ วันเฉลิม
1.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สาธิต อโนพันธ์
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
2.เด็กหญิง อัมภิกา ดาราศาสตร์
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อ่วยกลาง
4.เด็กหญิง ต่ายฤทัย วรรณพงษ์
5.เด็กหญิง อชิรญา สมจิตร
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
2.เด็กหญิง อรวินทร์ โคสา
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธาดารัตน์ จุลแดง
2.เด็กหญิง วาสนา สืบเพ็ง
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นาง ดารณี กองสิน
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย วันทรงชัย หวลคนึง
1.นางสาว สิริกร ประจันทร์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ ประสาน
1.นางสาว สิริกร ประจันทร์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธัญญาพร บุญล้อม
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธัญญาพร บุญล้อม
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สถาพร สิมาวัน
1.นาง อารญา บุญโฮม
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ญัฐกมล พูลสุข
1.นาง อารญา บุญโฮม
29 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ธนากร สีวะโสภา
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โกศล
3.เด็กชาย ธนรัตน์ หาญจางสิทธ์
1.นาง อุราภรณ์ มิ่งสอน
2.นาง ดวงจิตร วังทอง
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ กาญจนชาติ
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วิพันธ์
1.นางสาว สิริกร ประจันทร์
32 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ร่มฉัตร อ่วยกลาง
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ สีวะโสภา
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ศลักษณ์ สิมมา
1.นางสาว สิริกร ประจันทร์
34 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ จอมกลาง
1.นาง มะณี ชัยสอน
35 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สุรเดช แก่นจันทร์
2.เด็กหญิง ศจิษฐา หวลคนึง
1.นาง ภานิชา อัมภรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com