#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง สุทัศนวรรณ กลมไทสงค์
1.นางสาว ธัญญาพร แหวนวงษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
71
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง จิราพัชร เจริญพร
1.นางสาว ธัญญาพร แหวนวงษ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง ประภาสิริ ทานุวัตน์
1.นางสาว ธัญญาพร แหวนวงษ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
67
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง วันวิสา เนียมพันธ์
1.นาย ศักดิ์ชาย สร้อยสาคู
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กชาย ไมค์ ถือผล
1.นาย ศักดิ์ชาย สร้อยสาคู
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา บุญอาจ
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ ชื่นตา
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง จิราวรรณ ครองใจ
2.เด็กหญิง นันทิยา ผิวบาง
3.เด็กหญิง ศริญญา ประหม่า
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ ถือผล
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กชาย ธนวันต์ โภคพันธ์
2.เด็กชาย สันติ กล้าหาญ
3.เด็กชาย พรภวิษย์ ศรีอักษร
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นางสาว อรวรรณ ห่วงเพชร
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง วรนุช ยอดสิงห์
2.เด็กชาย อาทิตย์ ระกำ
3.เด็กชาย อภินันท์ มะปราง
1.นาง ชนัญธิดา บุญสร้าง
2.นางสาว ศรีสุดา อารีย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com