#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
2.เด็กหญิง ชนน์นิภา อ่อนทรวง
3.เด็กชาย ธนวันต์ พวงจันทร์
4.เด็กชาย รัตนากร คุ้มแก้ว
5.เด็กหญิง อรจิรา พรมแดง
6.เด็กหญิง ปานตะวัน ศรีเดช
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย เสงี่ยม หนูนวล
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง จันทกานติ์ เดสันเทียะ
2.เด็กชาย วีระพล ใจเครือ
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง จินดาหรา กะไรมเณ
2.เด็กหญิง สุภารัตน์ หาญชัย
3.เด็กหญิง อภิญญา อินทร์ชื่น
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุกัญญา ขันพันธ์
1.นาย บุญล้น พันธุ์คำ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุพรรณษา แสงจันทร์
2.เด็กหญิง ศศิวิมล ลาพันธ์
1.นาย บุญล้น พันธุ์คำ
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อรัญญา ชมบุญ
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ ชินศรี
3.เด็กหญิง พิชญาภรณ์ แสงแก้ว
4.เด็กหญิง ญานิกา ผลาพร
5.เด็กหญิง ปาริฉัตร พรมพวง
6.เด็กหญิง พรประภา พวงลอย
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นาย สุธร อัตพงษ์
3.นาย ประยงค์ วิชาดี
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
2.เด็กหญิง สุชาวดี ไชยบุญเรือง
3.เด็กหญิง พรทิพา วันสุข
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง กฤษฎาภรณ์ คณิต
2.เด็กหญิง ธัญรัตน์ ยิ่งชาติ
3.เด็กหญิง จริยา วาระสิทธิ์
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุทธิดา มั่นชาติ
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง นันทิญา จันทกาญจน์
2.เด็กหญิง อรธิดา แซ่ซิ่น
1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
2.นาง นัทยา อัศวภูมิ
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย มงคลชัย ศรีเนตร
2.เด็กชาย นันทภพ สิงวะราช
1.นางสาว สุพัตร่า ศรีจันทร์นวน
2.นาง นัทยา อัศวภูมิ
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย อาทิตย์ ชินศรี
2.เด็กหญิง วริยา ปะวันนา
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85
7
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ศุภชัย อัตพงษ์
2.เด็กหญิง วรวรรณ กันยาสาย
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สิงหา เนียมคำ
2.เด็กชาย วีระศักดิ์ นารีพล
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
87
8
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ปิยะเดช หวนคนึง
2.เด็กชาย รัฐภูมิ สารมะโน
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย นนทการ ขนอ่อน
2.เด็กชาย สุพจน์ กลมพันธ์
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ชนนท์ อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ภาณุมาศ ปัญญา
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ วงศาวัตร
2.เด็กชาย ธวัชชัย ไชยโย
3.เด็กชาย ณัชนนท์ ยมรัตน์
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง จิรินภา ตัดโท
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
21 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุพิชพ์ชญา รำรื่น
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ องอาจ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
22 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุภิชชา จันทร
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
23 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุพัตรา ทองคำ
2.เด็กหญิง สายธาร อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง สร้อยระย้า อาสม
1.นาย บุญล้น พันธุ์คำ
2.นาย ประยงค์ วิชาดี
24 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ นาคชาติ
2.เด็กชาย สุริยัน ฐานทอง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
25 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
2.เด็กชาย สุรัตน์ มั่นชาติ
3.เด็กชาย อัครพล คำเอี่ยม
1.นางสาว อรณี เรืองเดช
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com