#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.91
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ขนิษฐา มั่นชาติ
2.เด็กหญิง นริศรา องอาจ
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง นันทวรรณ พินิรัมย์
2.เด็กหญิง พิมพิกา วันสุข
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ภาวินี ปะวันนา
2.เด็กหญิง นภารัตน์ สินชู
3.เด็กหญิง ดาวนภา กาญจนะชาติ
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ณัชพล สีสา
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง เพ็ชรรีย์ พันธ์ทอง
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จารุสันต์
2.เด็กหญิง นริศรา คำบุญเบ้า
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นาง ปรมา พันธ์คำ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ คุตะวัน
2.เด็กหญิง ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ศิรินภา สุดสวย
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ เลิศวิริยะปิติ
2.เด็กหญิง ชมพู่ ธงชัยพงษ์พัฒนะ
1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com