#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74.66
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ พรมสิงห์
2.เด็กหญิง เกตุสุนี พลศักดิ์
1.นาง รุจิรา อรจันทร์
2 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย ธนากร เตียบไชย
1.นาย ธายุกร แผลงฤทธิ์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง ภัณฑิยา วงค์กระโซ่
1.นาย ธายุกร แผลงฤทธิ์
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.25
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง สุนิสา ประกอบแก้ว
1.นาย ศักดิ์ ภักเกลี้ยง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com