#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย พรเทพ หงษ์สุวรรณ
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง เบญจลักษ์ ไชยขันตรี
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง อรวรรณยา ชัยสอน
2.เด็กชาย ศุภวัฒน์ ภูโสภา
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
4 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย พิทยา ยุทธพันธ์
1.นาง รัตนา ศรีพอ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง ศรีเกต แก้วบัวเคน
1.นาง รัตนา ศรีพอ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย สราวุฒิ พันธ์ท้าว
1.นาง รัตนา ศรีพอ
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย ณัฐพล กองทอง
2.เด็กชาย จักรินทร์ รอบรู้
1.นาย สมัย ศรีพอ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com