#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง อารยา คงราช
1.นาง อรทัย กองสิน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง วโรชา ดีดวงพันธ์
1.นาง อรทัย กองสิน
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย พิจักษณ์ ฉัตรอริยวิชย์
1.นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชย์
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
83
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ริดพิรัติ
2.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ เมาหวล
3.เด็กชาย ชญานนท์ วงค์ดา
1.นาง สุวรรณา แสนแก้ว
2.นางสาว ณีรนุช กอแก้ว
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ภานุพันธ์ ของอ่อน
2.เด็กหญิง รัฐญาภรณ์ สว่างรอบ
1.นาง มาลา นวลแย้ม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com