#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง อรภาพร มณีรัตน์
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เมาลิชาติ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย วิโรจน์ สีมา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ มั่นชาติ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง โชติกา หงษ์สุวรรณ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ แสงอุ่น
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com