#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง พิยะดา ครองพันธ์
2.เด็กหญิง กมลวรรณ ถุงจันทร์
3.เด็กหญิง เกตยุราพร สัตะพันธ์
4.เด็กหญิง อารีรัตน์ นิวาส
5.เด็กหญิง ชุติกานต์ คาทวงค์
6.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
1.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
2.นาง ทศมาส สำโรง
3.นาง นันท์นภัทร สมาพงษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ครองเมือง
1.นาง บังอร เพ็งเพา
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ชาลิสา ปานประชาติ
2.เด็กหญิง อรวี ปานประชาติ
3.เด็กหญิง สุดาพร กายะชาติ
1.นาง นางจินตนา นุริตานนท์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นิชานันท์ วงศ์ฝ่ายแดง
2.เด็กหญิง สุวรรณา ดัดสันเทียะ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
2.นางสาว สังวาลย์ นามแดง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นราฝัน ปะพาวนัง
2.เด็กหญิง อรยา อ่อนศิริ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
2.เด็กหญิง ปนัดดา ผาสุข
3.เด็กหญิง ศรีสุวรรณสร เนียมกลิ่น
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ ครองพันธ์
2.เด็กหญิง พิชชาภา อ่อนหอม
3.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชาติงาม
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ ครองพันธ์
1.นาง นันท์นภัทร สมาพงษ์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ภควัฒน์ คำสำราญ
2.เด็กหญิง กานต์สินี ครองเมือง
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ปานประชาติ
2.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ไชยศรีษะ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย กฤตพล มีพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทธาริณี ปานประชาติ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
13 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง จันทร์ศิริพร บุญเรือง
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นริตา คูณสุข
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ภราดร ปานประชาติ
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เมินดี
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วรวรรณ ปานประชาติ
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ประภาวัฒน์ สารศาสตร์
2.เด็กชาย ภัทรพล เมินดี
3.เด็กชาย ก้องภพ ครองเมือง
1.นาง มณีวรรณ บุญทศ
2.นาง สุวิมล มันทราช
19 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ปุณยาพร จันทร์พรม
2.เด็กหญิง กุลธิดา จำปา
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา เกมชัยภูมิ
1.นาง พนิตตา จันมา
2.นาง สุวิมล มันทราช
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ศิริเวชย์ พักตรานนท์
1.นาง จินตนา นุริตานนท์
21 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ ครองพันธ์
2.เด็กหญิง นรพร ปานประชาติ
3.เด็กหญิง พิชญาภา เอี่ยมสะอาด
1.นาง จินตนา นุริตานนท์
2.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com