#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ผิวแดง
1.นาง จินตนา นุริตานนท์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บรรพชาติ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ลภัสรดา ครองพันธ์
1.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นฤชา ครองชัย
1.นาง บังอร เพ็งเพา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง สาวิตรี วันเจริญ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ปัดกอง
1.นาง จินตนา นุริตานนท์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com