#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย นรินธร นิลขันธ์
2.เด็กชาย รฐนนท์ พรหมชาติ
3.เด็กชาย จักรพงศ์ คงราช
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว ณัฐริยา จันทร์ทัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สลิลทิพย์ กลมพันธ์
1.นางสาว กันตินันท์ เคารพ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย เศรษฐวุฒิ สีคราม
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
70.33
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ศรสวรรค์ แสงพันธ์ตา
2.เด็กชาย นิรวัชร์ อินชื่น
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาง รัตนา ศรีสังข์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย หฤษฏ์ ถ้วนครบ
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เกษี
1.นาง ทิวาวรรณ วันดี
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง เอมิการ์ นวลแย้ม
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ภาระเวช
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ นามประกาย
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาย บุญส่ง ก่อแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com