#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ขวัญชัย เทียนอ่อน
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำทรัพย์
3.เด็กชาย ธนภัทร เนียมจิตร
1.นางสาว จิตนภา สารีบุตร
2.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง รินรดา แก้วธรรม
2.เด็กชาย อทิรักษ์ หาศาสตร์ศรี
3.เด็กชาย ทักษ์ดนัย บุญเฟรือง
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ทำทวี
2.เด็กชาย ประยูรศักดิ์ มาส
3.เด็กชาย วีรยุทธ แก้วธรรม
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาย อิทธิพล ทองเพชร
4 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ธีระพงศ์ คำทรัพย์
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ณัฐพล โคตรวงษา
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง อรทัย สิมลี
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง อรจิรา แทนเครือ
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง อริศรา ออดทอง
2.เด็กหญิง สินีนาฏ นามชาติ
1.นาย ชัชวาลย์ งามล้วน
2.นาย บุญมา ปุญญา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com