#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ วันเจริญ
1.นาง จริยานุช แอกทอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
73
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง เสาวลักษ์ ศุภนาม
1.นางสาว นันทนา นาคคำ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ชนาภา เหมาะทอง
1.นางสาว สวนิต บุญลี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ติวานนท์ แก่นลา
1.นาง ศุภานัน เหลืองงาม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com