#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กหญิง นัฐธิชา นราวงษ์
2.เด็กหญิง วนิชยา ระม้าย
3.เด็กหญิง มานิตา สะเทือน
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
2.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กหญิง รัตน์ติญาณี ยอดสิงห์
2.เด็กหญิง รวิภา วันศรี
3.เด็กหญิง เมธาวี ศิลาคำ
1.นาง ปุณยนุช ยวนใจ
2.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย ผดุงศักดิ์ จันทร์สมุด
2.เด็กชาย นนทกร นิลเพ็ชร
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ เนียมกลิ่น
2.เด็กชาย วิศรุธ ใยสุข
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
89
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย นัฐพล ใหมสี
2.เด็กชาย สิทธิชัย ง่ามสง่า
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ สะเงินสิงห์
2.เด็กหญิง ผกามาศ วันจิตร
3.เด็กหญิง ชลธิชา ศิลาคำ
1.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
2.นางสาว ฑิฆัมพร จันทระคำแพง
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย ณัฐดนัย อัตพงษ์
2.เด็กชาย พีรณัฐ องอาจ
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com