#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กหญิง สายรุ้ง อัตพงศ์
1.นาง ไพบูลย์ พูลเพิ่ม
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กหญิง เกษศิริ ชอบกล้า
2.เด็กหญิง พลอยชมพู ประหา
3.เด็กหญิง อินทรา ระมาย
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
2.นาง ปุณยนุช ยวนใจ
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กหญิง รจนารถ อิ่มทรัพย์
2.เด็กหญิง นิดารัตน์ หงษ์แก้ว
1.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
2.นาย สมพล นุริตานนท์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com