#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กานต์สิริ ประสงค์
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
91
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ชมพูนุช คำโฮม
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ขนิษฐา ตั้งมั่น
1.นาง สมควร กลมพันธ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ขนิษฐี ตั้งมั่น
1.นาง สมควร กลมพันธ์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย สมพร สีสิงห์
2.เด็กหญิง พิชชาพร วันศรี
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ณภัทร โภคพันธ์
2.เด็กหญิง ปัทมา เนียมจิตร
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย กิตติชัย มั่นใจ
2.เด็กชาย ศุภกิตติ์ สัตพันธ์
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย รัฐภูมิ กัลยา
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ แสงอรุณ
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง วรรณวิสา ประสิทธิ์
2.เด็กชาย ปรเมศร์ ละมูล
1.นาง นิตยา คำขาว
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช คำโฮม
2.เด็กชาย ภิรมย์ จำพันธ์
1.นาง นิตยา คำขาว
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ กายะชาติ
2.เด็กหญิง วิชุดา ไชย์พรมมี
1.นาง นิตยา คำขาว
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย กฤษณะ เรืองเนตร
1.นางสาว ผจงจิต โทวาท
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย จินดากร ปานประชาติ
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง นันท์นลิน จำพันธ์
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง อภิชญา ชื่นใจ
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย วรวุฒิ ประสงค์
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง เขมจิรา แสงเพ็ชร
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก หวนคนึง
1.นางสาว ผจงจิต โทวาท
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง สุพัตรา เนียมกลิ่น
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
21 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย อาณัติ ธนูทอง
2.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
3.เด็กหญิง พรนภา นวนแย้ม
1.นาย แผน โสดาโคตร
22 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ไพรวรรณ เนียมจิตร์
2.เด็กหญิง วิภาวรรณ สมาพงษ์
3.เด็กหญิง เบญจมาศ โภคพันธ์
1.นาย แผน โสดาโคตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com