#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
75.35
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง วรัทยา เพ็ชรินทร์
2.เด็กหญิง จิตรานุช ปานประชาติ
1.นางสาว วัลวลี สิตพงษ์
2.นางสาว รัตนา มาโพธิ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ภมรชัย เนียมจิตร์
2.เด็กชาย กรพันธ์ นามวงษา
3.เด็กชาย เอกสิทธิ์ โลหะลัก
4.เด็กชาย นันทิพัฒน์ เนียมจิตร
5.เด็กชาย พัชรพล หวนคนึง
6.เด็กชาย ธนวินท์ ช่วยสุข
1.นาย นครชัย ประทุมชาติ
2.นาย มานะ อำภาพันธ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ณัฐฌิมา สงฆ์นางรอง
2.เด็กหญิง สุวิมล หวนคนึง
1.นางสาว วัลวลี สิตพงษ์
2.นางสาว รัตนา มาโพธิ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ปานนุ่น
1.นางสาว ผจงจิต โทวาท
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ปิ่นนภา พรหมชาติ
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง รัชนีกร นวนแย้ม
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง พรรนิษา เตอุตลวง
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com