#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.32
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ชินพงษ์ กายะชาติ
2.เด็กหญิง กัสสุมา สารศาสตร์
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
2.นาง ลัคนา คณากรณ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง รัญชิดา จินดาชาติ
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
76
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ สายเสน
2.เด็กหญิง จิดาภา วันแพง
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง กัญญาพร ธนะฤกษ์
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย รุ่งอรุณ แก้วยงค์
2.เด็กชาย นุวัฒน์ กายชาติ
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com