#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง พรชิตา ศรีน้ำอ้อม
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศรีน้ำอ้อม
3.เด็กชาย ธนกร แสวงนาม
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย จิรณัฐฎ์ โมระอรรถ
2.เด็กหญิง พศิกา พันธ์บุปผา
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
2.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง รจนา มูลตระกูล
2.เด็กหญิง ชนิภรณ์ อักษรศรี
3.เด็กหญิง ธันยกานต์ อำพันธ์
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ลลนา กำลังดี
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง บุญนำ ขุมเงิน
1.นาง สุจิตร นามบุตร
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย อภิชาติ ขุมเงิน
1.นางสาว วิพาดา พัดทาบ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา พรมบรรณ์
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ไอลัดดา มีแววแสง
1.นาง อาทิตยา ยี่สุ่น
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ ป้องป้าน
2.เด็กหญิง วรัทยา ดารา
3.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โมระอรรถ
4.เด็กหญิง สุกัญญา บุญมานันท์
5.เด็กหญิง กชกร วัตตะกุมาร
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย วิชาวุธ แก้วคะตา
2.เด็กชาย เวหา ทาตะวัตร
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
91
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ธีรเกียรติ สุขจิตร
2.เด็กชาย ยศติศักดิ์ เทียนอ่อน
1.นาย สมจิต ชาภักดี
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ เทียนอ่อน
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ โชว์สูงเนิน
3.เด็กหญิง วรรณา คำพะทา
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
13 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ปิยนุช มาสา
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
14 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย สุวิชชา สืบสอน
2.เด็กชาย กลทีป์ ตาศรี
3.เด็กชาย ศิรวิทย์ เชิดสูงเนิน
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาง สุจิตร นามบุตร
15 หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ศศิธร วงษ์อนันต์
2.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โมระอรรถ
3.เด็กชาย กฤษดา แพงทรัพย์
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง พินทุอร แก้วคำ
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ปิยะพร คุณละทิ
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ปรัชญานันต์ กัลยาชาติ
1.นาง ละมุลป ป้อมพิทักษ์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง กิตติยา อำคาคูณ
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
20 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย อภิชาติ มาสา
2.เด็กชาย ทีปกร จรรยากรณ์
3.เด็กหญิง สุภัทตรา อินทร์สว่าง
1.นาง นิยม ภูโท
2.นาง สุดใจ ศรีประดิษฐ์
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง มุกดา พิมพ์ทองกุล
2.เด็กหญิง วรนุช สุขจิตร
3.เด็กหญิง ณิชานันท์ จันทร
1.นาง สุดใจ ศรีประดิษฐ์
2.นาง นิยม ภูโท
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
2.เด็กหญิง วัลธิชา พันธ์บุปผา
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
23 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ศรายุทธ บรรเทา
2.เด็กชาย สิทธิโชค คำแสงดี
3.เด็กชาย พชร แสนใหม่
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
24 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย อมรเทพ หาญกลาง
2.เด็กชาย กำชัย สมประเสริฐ
3.เด็กชาย กัลตินันท์ จรรยากรณ์
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาง สุจิตร นามบุตร
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง วรนิษฐา เสาแก่น
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
26 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ชนัญธิดา ศรีมาลา
2.เด็กหญิง ชุติมา นวลละออ
3.เด็กหญิง อัฐภิญญา เทียนอ่อน
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com