#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ชนะชาติ
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง สราวรรณ ศรีโกศล
2.เด็กหญิง ศศินา คืนผล
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย เจษฎา รอบโลก
2.เด็กหญิง อาทิตยา พรมด้วง
3.เด็กหญิง อสมาภรณ์ ศรีบริบูรณ์
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
78.6
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา เทนโสภา
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ สีใส
3.เด็กหญิง พศิกา พันธ์บุปผา
4.เด็กหญิง กุลยา จันดีศรี
5.เด็กชาย วิษณุสรรค์ ศรีจันทร์
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง เบญญาภา แสนสุขใส
2.เด็กหญิง อภิญญา ทัดเทียม
3.เด็กชาย ศราวุฒิ มีแววแสง
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นางสาว สุจิตร อ่อนทรวง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com