#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ดาดวง
2.เด็กชาย พรไชย ศรเพ็ชร
3.เด็กชาย พานเพชร พันธ์พงค์
4.เด็กชาย สมภพ อินทะนัย
5.เด็กชาย สูทธิภัทร นครชัย
6.เด็กชาย วัชวีร์ เศรษศรี
1.ร้อยตำรวจตรี สังเวียน แสนแสง
2.สิบตำรวจตรี ธนกฤต นนทบุตร
3.สิบตำรวจตรี วริวุฒิ จันทกรณ์
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ดาดวง
2.เด็กชาย พรไชย ศรเพ็ชร
1.ร้อยตำรวจตรี สังเวียน แสนแสง
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
88
7
เหรียญทอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย พานเพชร พันธ์พงค์
2.เด็กชาย สมภพ อินทะนัย
1.สิบตำรวจตรี วริวุฒิ จันทกรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com