#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง บุญยานุช พลทัน
1.สิบตำรวจตรี ธนกฤต นนทบุตร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ภาวดี บุญทอง
1.ร้อยตำรวจตรี สังเวียน แสนแสง
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิรวรรณ ลั่นทมเหลือง
1.สิบตำรวจตรี ถิรยุทธ พุดตาลดง
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง มนต์นภา สมุทร
1.สิบตำรวจตรี ถิรยุทธ พุดตาลดง
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง อรอนงค์ อุ่นจิต
1.ร้อยตำรวจตรี พล จูมเกตุ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ศิรินทรา อินแก้ว
1.ร้อยตำรวจตรี พล จูมเกตุ
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง กมลนิตย์ พลทัน
2.เด็กหญิง อนัญญา จิรวงค์
3.เด็กหญิง ธิชาพร ศรเพ็ชร
1.ดาบตำรวจหญิง เรณู ทองเลิศ
2.ดาบตำรวจหญิง ละอองใย สมเสนาะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com