#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ชุติมา อินชื่น
2.เด็กหญิง นุชนาถ นวนคำ
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ชนชนก จำนิล
2.เด็กหญิง นภัสกร ทองมาก
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง วิจิตรา ธานี
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง รัชดาภรณ์ เชื้อหอม
1.นางสาว ชมภู่ ศรีรักษา
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ณัฏฐากร แก้วพิลา
1.นาย จรัญ พัดงาม
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง เขมรัตน์ คำเสียง
1.นาย จำลอง รัตพันธ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง พัทธวี เรืองเดช
2.เด็กหญิง ผ่องนภา เนตรสาร
3.เด็กหญิง อริสา เชื้อหอม
4.เด็กหญิง ภราดร เรืองเดช
5.เด็กหญิง นุชจรี เรืองเดช
1.นาง ละอองจิตร ศรีมันตะ
2.นาง นิรันดร โภคพันธ์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย นภัสกร คูณผล
2.เด็กหญิง ธนพร พูนแก้ว
1.นาง ละอองจิตร ศรีมันตะ
2.นาง นิรันดร โภคพันธ์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย คมสัน วันอังคาร
2.เด็กชาย ชาญณรงค์ เกตุพงษ์
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ จันทจร
1.นาย ทองดี ชื่นตา
11 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง จิรัชยา ชนะผล
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราวรรณ วระพุฒ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง วรัทยา จำปารัตน์
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา เรืองเดช
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ ถุงจันทร์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง สโรชา ยอดสิงห์
2.เด็กหญิง สุนิษา สมเพ็ชร
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง นันทริกา ครองยุทธ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราวรรณ วระพุฒ
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ชูศักดิ์ ทางาม
2.เด็กชาย ดำรงศักดิ์ โพธิ์พันธ์
3.เด็กชาย ทศพล ไชยพร
1.นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
2.นางสาว อรุโณทัย ซาเสน
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เนียมเพชร
2.เด็กหญิง ปพิชญา นวนแย้ม
3.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ หอมหวาน
1.นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
2.นางสาว อรุโณทัย ซาเสน
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา แทนคำ
2.เด็กหญิง นิตติยา ยอดศรี
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
2.นาย ทองดี ชื่นตา
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ตริษา เชื้อไชย
1.นาง ละอองจิตร ศรีมันตะ
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย จีรศักดิ์ โภคพันธ์
1.นางสาว ชมภู่ ศรีรักษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com