#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง อัมราวรรณ เนียมพันธ์
1.นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง พิยะรัตน์ ทองแพรว
1.นางสาว ชมภู่ ศรีรักษา
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ธรรสินี วชิมาเภท
2.เด็กหญิง นกมลวรรณ เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง กชการ ยิ่งชาติ
1.นาย ณรงค์ พันธ์ศิริ
4 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ตรีเพชร เต่าทอง
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราวรรณ วระพุฒ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง สุพัตรา คำแพง
1.นาย ทองดี ชื่นตา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง อาภัสรา นวนเขียว
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
72
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง สุภาวดี เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง ปนัดดา เชื้อหอม
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
2.นาย ทองดี ชื่นตา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง รื่นฤดี พุธค่อม
1.นางสาว ชมภู่ ศรีรักษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com