#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92.65
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ พิมพ์จันทร์
2.เด็กชาย อัตฏิยากร พะวัง
1.นางสาว ศิริลักษ์ ศรีแสง
2.นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง กมลฉัตร กุลศิริ
1.นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ณัฏฐภัทร์ คำมุงคุล
2.เด็กชาย ธนภัทร นะวะคำ
3.เด็กชาย สุธีรพรรณ เนียมพันธ์
4.เด็กหญิง ณัฐวรรณ มวลสุข
5.เด็กหญิง ชลดา ครองเชื้อ
6.เด็กหญิง ฐิติญาภรณ์ คำประเสริฐ
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
2.นาย ชูสกุล คำขาว
3.นาง มยุรี สมานพันธ์
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง ชนัญชิตา ปิ่นคล้าย
2.เด็กหญิง ภัณฑิรา นะวะคำ
3.เด็กหญิง มัลลิกา ธารา
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ นะวะคำ
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง ภัณฑิรา ถิระโคตร
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย อนวรรธน์ พิมพ์จันทร์
2.เด็กชาย อชิตพล บุญขันธ์
3.เด็กชาย ฐาปกรณ์ ต้นงอ
4.เด็กชาย นวพล วรรณจู
5.เด็กชาย จักรินทร์ เชื่อชัย
6.เด็กชาย สิทธิพล จันทิพย์
1.นาย ชูสกุล คำขาว
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
3.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย วินทกร นิลเกษ
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา พิมมาลัย
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
2.นาง มยุรี สมานพันธ์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย กฤษณลักษ์ เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง เปรมฤทัย นะวะคำ
1.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
2.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง ฉัตรชนก พัดทาบ
1.นาง มยุรี สมานพันธ์
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ธีรโชติ เทียนทอง
2.เด็กชาย ปรเมธ คำมุงคุล
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คำแน่น
1.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
2.นาง อิสรีย์ ชาวนา
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา เกษี
2.เด็กหญิง วรัญญา ขรรค์แก้ว
3.เด็กชาย นัฑณาวี วงสุริ
1.นาง อิสรีย์ ชาวนา
2.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ชลสิทธิ์ ขันธวัตร
2.เด็กหญิง จิรัตน์ติกาล พะวัง
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ วันตุ้ม
4.เด็กหญิง ชญาภา สายสมบัติ
5.เด็กหญิง สุนิษา บุญเกิด
6.เด็กหญิง พิยดา ทองคำบุตร
7.เด็กชาย อนุวัฒน์ ทองละมุล
8.เด็กหญิง ปวีณ์นุช ขานทรัพย์
9.เด็กชาย ธีรพล แก้วหลวง
10.เด็กชาย นิพนธ์ สีเทา
11.เด็กชาย พงศ์กร บุญเพ็ง
12.เด็กชาย อธิปไตย วามะเกษ
13.เด็กชาย ธนากร มวลสุข
14.เด็กหญิง ศิริวิมล เจริญสว่าง
15.เด็กชาย อภิศักดิ์ คำประเสริฐ
1.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
2.นาย ชูสกุล คำขาว
3.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
4.นางสาว ประไพจิตร ชมภู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com