#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
73
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง กุลธิดา กองแก้ว
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง นิลาวรรณ ทองคำบุตร
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ เรืองศรี
1.นาง มยุรี สมานพันธ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย กิตติพงศ์ คุ้มครอง
1.นาย ชูสกุล คำขาว
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง ธนพร ประดับศรี
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ นวลจันทร์
1.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
2.นาย ชูสกุล คำขาว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com