#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุพรรษา กาญจนชาติ
1.นาง มะณี ชัยสอน
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ศิริประภา เนียมจิตร
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77.33
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย กฤษกร นามอุทา
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก เมืองใหม่
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง นวพรรษ วันเฉลิม
1.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ร่มฉัตร อ่วยกลาง
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ สีวะโสภา
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ จอมกลาง
1.นาง มะณี ชัยสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com