#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย สาทร ชูคำ
2.เด็กชาย เจริญทรัพย์ ปัญชาติ
3.เด็กชาย ระพีพัฒน์ วงษ์แสวง
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82.65
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย สิงหา ยอดพูน
2.เด็กหญิง ลัคนา วงษ์ไชยพิพัฒน์
1.นางสาว ปวีณา รากวงษ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง อรัญญา ดารุณิกรณ์
2.เด็กหญิง ดวงพร อ่อนทรวง
1.นาง กรวรรณ นามวงษ์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย สุนันท์ รัตพันธ์
2.เด็กชาย ธนาวุฒิ พรหมชาติ
3.เด็กชาย เกริกก้อง มูลแก้ว
4.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ มั่นชาติ
5.เด็กชาย ธีรวัฒน์ วิลัย
6.เด็กชาย ภูริเดช เปล่งปลั่ง
1.นาย สมลักษณ์ รัตนพันธ์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ สุโสภา
2.เด็กหญิง นิติยา รสชาติ
3.เด็กหญิง วรรณิภา ชูคำ
4.เด็กหญิง วรรณิสา มีพันธ์
5.เด็กหญิง สุภาวดี เต่าทอง
1.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
2.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ภูริ บุญมา
2.เด็กหญิง สุทธิดา ภักเกลี้ยง
1.นางสาว ปวีณา รากวงษ์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เรืองเดช
1.นาง วิไลวรรณ หอนตะคุ
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง อรจิรา ภักพวง
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ โภคพันธ์
3.เด็กชาย อิศรานุวัฒน์ กระเสียร
1.นาง นางวิไลวรรณ หอนตะคุ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง อรัญญา ครองเมือง
1.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง นันทิชา สุโสภา
1.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง อโรชา ชูเชื้อ
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ก้องภพ หอมคำ
2.เด็กหญิง ธีริศรา แก้วกอง
1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธิ์
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย สุรีย์พร อินใย
2.เด็กชาย อรุณ มีพันธ์
3.เด็กชาย กิตติ ยอดย้อย
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย สิทธิพล น้ำแย้ม
2.เด็กชาย นันทวุฒิ ชูคำ
3.เด็กชาย นครินทร์ เทียบเปรียบ
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
15 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ กองแก้ว
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ปิณิดา วันศรี
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง เกวลี หอมคำ
1.นาย - -
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ระกำ
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ธนายุทธ หาญชัย
1.นาย โกสิต คุณสม
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ เพชรสุริยวงศ์
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ศิริวิภา มีพันธ์
1.นางสาว ศรีไพล แถมศิริ
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ชาลิสา ประสิทธิ์
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง อภิสมัย สนิท
2.เด็กหญิง วีรวรรณ ไผ่เรือง
3.เด็กหญิง อภัสรา หลวงเดช
4.เด็กหญิง อรินทรา ปานประชาติ
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คุมมินทร์
6.เด็กหญิง อารีรัตน์ วงษ์ทอง
7.เด็กหญิง นาถทิวา หวนคนึง
8.เด็กหญิง ศุทธินี หลวงเดช
9.เด็กหญิง อรสา ระกำ
10.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศิลาคำ
11.เด็กหญิง เกวลี หอมคำ
12.เด็กหญิง กิติมา ลาพันธ์
13.เด็กหญิง สุดารัตน์ ขันติ
14.เด็กหญิง จติรัฎฐาธิป อ่อนดี
15.เด็กหญิง กรวิภา วันศรี
16.เด็กหญิง เจนจิรา วิเศษ
1.นาย โกสิต คุณสม
2.นาง วงรัตน์ ดีนันท์
3.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย กวีวัฒน์ คูณสุข
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ ทองอ่อน
3.เด็กชาย ทวิ ปัญชาติ
4.เด็กชาย มนัชการณ์ เทียบเปรียบ
5.เด็กชาย วรากรณ์ แก้ววะดี
6.เด็กชาย วีรศักดิ์ เจ๊กมุง
7.เด็กชาย อนุพัฒน์ รัตพันธ์
8.เด็กชาย วัชรพล วงษ์ทอง
9.เด็กชาย ตะวัน ศรีสวย
10.เด็กหญิง ภัทราวดี วันทรัพย์
11.เด็กหญิง สุนิสา รักดวง
12.เด็กหญิง อินทิรา โภคพันธ์
13.เด็กชาย จักรีวงศ์ หอมคำ
14.เด็กชาย เดชนรินทร์ ยอดสิงห์
15.เด็กชาย พชร สัตพันธ์
16.เด็กชาย สนธยา วันศรี
17.เด็กชาย ปกรณ์ มีพันธ์
18.เด็กชาย ยศพัทธ์ ยงย้อย
19.เด็กหญิง เดือนฉาย ศิลาคำ
20.เด็กหญิง ปาริชาติ เต็มสุข
21.เด็กชาย ปริวัติ ลาพันธ์
22.เด็กชาย พิพัฒน์ ปานประชาติ
23.เด็กชาย พีระพัฒน์ ยุพา
24.เด็กชาย อนุสรณ์ ช่วงชัย
25.เด็กชาย ไตรเพชร เศรษฐเจริญสุข
26.เด็กชาย สมศักดิ์ ลันดา
27.เด็กหญิง อารีรัตน์ ใจดี
28.เด็กชาย ศตวรรธ ปานประชาติ
29.เด็กชาย พินิจ ชาดทอง
30.เด็กชาย ลือชา วันศรี
31.เด็กชาย สายฟ้า ระกำ
32.เด็กชาย อนุพงษ์ เชื้อเมฆ
33.เด็กชาย ศุภวัฒน์ อัตพงค์
34.เด็กหญิง จันจิรา ศรีชัย
35.เด็กหญิง จริยา คะหาวงศ์
36.เด็กหญิง ธาราทิพย์ ประชา
37.เด็กหญิง ศิริบูรณ์ คะนวล
38.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
39.เด็กชาย ปริญญา สังฆวุฒิ
40.เด็กชาย ฤทธิพร คงเพชร
1.นาย โกสิต คุณสม
2.นาง วงรัตน์ ดีนันท์
3.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
4.นาย สีไพ ศิลบุตร
5.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
6.นาง กรวรรณ นามวงษ์
7.นาง บุญสิตา พิมาทัย
8.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ฤทธิพร คงเพชร
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี ครองพันธ์
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
28 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง รุ้งลาวรรณ มีพันธ์
2.เด็กหญิง พนิดา ปัญญะชาติ
3.เด็กหญิง นิตยาพร ครองเมือง
1.นางสาว วรนุช ศรเพชร
2.นางสาว ภัทราวดี เพชรสุริยวงศ์
29 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ภัชระ วันศรี
2.เด็กชาย ภัตธนสันต์ ลาพันธ์
3.เด็กหญิง นัทธพร ยอดจารย์
1.นาง รจนา แก้วกำไร
2.นาง สอิ้ง เพชรสุริยวงศ์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ปริญญา สังฆวุฒิ
1.นาย โกสิต คุณสม
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง กัลยา โกทา
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
32 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย พรหมพิริยะ บุญมา
2.เด็กหญิง ญาณิศา ยอดโพธิ์
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ บรรพศิลป์
1.นาง กันยารัตน์ จันทเสน
34 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ฟารีดา วันศรี
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
35 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไชยสงเมือง
2.เด็กหญิง ศศิวิมล ขุนชัย
3.เด็กหญิง ปิยธิดา เนขุนทด
1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธิ์
2.นาง กันยารัตน์ จันทเสน
36 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง เจนจิรา วิเศษ
2.เด็กหญิง กรวิภา วันศรี
3.เด็กหญิง จติรัฎฐาธิป อ่อนดี
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
2.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com