#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด นายวารินทร์ บุญเชิญ นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร 0862634093 nuanchan_dang@hotmail.com
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ นางสาวปริชาติ ชมชื่น นางสาววัลวลี สิตพงษ์ 0897178425 noiy_4120@hotmail.com
3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ ร.ต.ต.นิเชต ฤทธิ์สิทธิ์ 0848295551
4 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) นายนิธิศ ธรรมนิยม นายบัญญัติ ลาภบุญ 0988022029 lomsakph@gmail.com
5 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) นายสุดใจ พานิช นางสนิท อาจกล้า 0872471923 sarasart1@hotmail.com
6 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นายวีรชาติ แสงกล้า นายสมจิต ชาภักดี 0848972992 chapagdee@hotmail.co.th
7 โรงเรียนบ้านจานเลียว
8 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง นายประดิษฐ์ วันดี นายทองดี ชื่นตา 0890711852 cjmschool163@gmail.com
9 โรงเรียนบ้านชำม่วง นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน นายชูสกุล คำขาว 0933362843 iung7404@gmail.com
10 โรงเรียนบ้านโดนอาว นายสมยศ ภูสิงห์ นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ 0846070276 j_a_ja@hotmail.com
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย นายกัมพล เจริญรักษ์ นางระพีพร หงษ์วิเศษ 0811203865 hongwjsed@gmail.com
12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง นายฤทธิรุทร บุษบงก์ นางสาววรนุช ศรเพชร 086 2657477 won.uch@hotmail.com
13 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง นางสาวรัชนูญ มูลคำ 0804462913 wansam113_@hotmail.com
14 โรงเรียนบ้านโนนเปือย นางอัญชลี เกษมสุข นางอัญชลี เกษมสุข 0804691892 anchalee5423@gmail.com
15 โรงเรียนบ้านปะทาย นายสมศักดิ์ ประสาร นางจารุวรรณ์ เลิศศรี 0973416051 jubjang1215@gmail.com
16 โรงเรียนบ้านผือ นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ นางพิสมัย ทองโพธิ์ศรี 085-9096271 ponpanbutt@gmail.com
17 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน นายชาญ สมสะอาด นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ 085-0231045 banrongtasoonschool@gmail.com
18 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ นายพล สำลี นายสาทิศ ศิริวงษ์ 0924239742 satim03@hotmail.com
19 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย นายโผน ธรรมทวี นางบุญตา ดวนสันเทียะ 0815649377 123bunta@gmail.com
20 โรงเรียนบ้านสามเส้า นายโกศรี พันธ์ยงค์ นางสุบิน ชื่นชาย 0857655079 dream.su52@gmail.com
21 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ นายเฉลิม มงคลแก่นทราย นางนุชนาถ พิมอักษร 0866341318 noot8909@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com